Historie a současnost

Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“ byl založen v roce 1998 při VÚB Havlíčkův Brod jako Občanské sdružení. Sdružuje více jak čtyřicet zemědělských subjektů – pěstitelů brambor především z oblasti Českomoravské vrchoviny.

Pro své členy zajišťuje řadu poradenských aktivit, jako zasílání pravidelných aktuálních zpráv o výskytu chorob, škůdců a plevelů v porostech brambor a způsobech ochrany proti nim, informace o prognóze a signalizaci plísně bramboru včetně zpráv z jednotlivých automatických meteorologických stanic, konkrétní doporučení jak, kdy a čím ošetřovat porost brambor, doporučení k ukončení vegetace, správnému termínu sklizně s ohledem na užitkový směr pěstování brambor, poznámky k posklizňové úpravě, skladování a možnosti retardace konzumních brambor, pořádání odborných seminářů se zaměřením na  bramborářskou problematiku a možnost individuálních konzultací k problémům pěstování a skladování brambor.

Členové jsou také průběžně informováni o vývoji realizačních cen konzumních brambor na domácím i zahraničním trhu, zejména v zemích EU, o vývoji pěstitelských ploch v ČR i EU a o dovozu a vývozu brambor a výrobků z brambor do ČR.

Oznámení o založení poradenského svazu Bramborářský kroužek, z.s.
Na konferenci Poradenského svazu „Bramborářský kroužek“ dne 27.2. 2015 členové poradenského svazu jednomyslně odsouhlasili nové stanovy poradenského svazu „Bramborářský kroužek“, z.s. Na tomto jednání členové poradenského svazu dále odsouhlasili odvolání dlouholetého předsedy Ing. Bohumila Vokála, CSc. na jeho vlastní žádost a zároveň zbývajících dvou členů představenstva. Poté zvolili novým předsedou spolku s účinnosti od 1. 5. 2015 Ing. Janu Exnarovou, a to jednomyslně. Členové konference volili také nové členy představenstva spolku, a to Ing. Jaroslava Čepla, CSc. a Vladimíra Kužela. Navržení členové představenstva byli členy konference přijati jednomyslně.
Od 1. 5. 2015, respektive po doručení rozhodnutí Krajského soudu – obchodního rejstříku, je oficiální název poradenského svazu Bramborářský kroužek, z.s., jeho činnost se řídí stanovami spolku a jeho předsedou je Ing. Jana Exnarová.

Poděkování
Od doby založení Poradenského svazu Bramborářský kroužek (dále BK) v roce 1998 až do dubna 2015 řídil jeho činnost z pozice předsedy představenstva Ing. Bohumil Vokál, CSc. Po celou dobu (téměř 17 let) organizoval semináře a konference pro členy BK, měl na starosti jak běžnou agendu, ale i podílení se na řešení výzkumných projektů, kde většinou byla role BK jako přímého uživatele výsledků výzkumných projektů. Byl velmi svědomitým správcem, organizátorem, osobou zodpovědnou za chod poradenského svazu. Problémy a sporné otázky řešil s nadhledem, spravedlivě a pečlivě. Za dlouhým obdobím jeho působení z pozice předsedy BK se skrývá poctivá každodenní práce, cílevědomost, ochota a schopnost získat finanční zdroje na chod BK i v dobách méně příznivých, kdy postupem doby zůstal BK vlastně jediným fungujícím poradenským svazem. Hlavní zásluhu na tom má zejména pan Ing. Bohumil Vokál, CSc. Proto bychom mu chtěli za jeho práci upřímně poděkovat a přejeme mu do dalších let mnoho zdraví a pohody.

 

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec