Brambory - zdravá potravina

Bramboráři se sešli ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově na tradičním polním dnu a workshopu "Ochrana brambor 2022"
pondělí, 5. září 2022

1653_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Za velkého zájmu z řad odborné zemědělské veřejnosti proběh 31.8.2022 ve výzkumné stanici Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. ve Valečově již 30. ročník polního dne a workshopu "Ochrana brambor".  Nosným tématem byla tradičně ochrana brambor proti škodlivým činitelům a seznámení zemědělské praxe s letošními výsledky polních pokusů, které se podařilo získat v rámci řešení řady projektů včetně dlouhodobé koncepce na rozvoj výzkumné organizace. 

Výzkumný ústav bramborářský, oddělení
ochrany pořádal již 30. ročník této
úspěšné akce
Workshop a polní den ve Valečově Pro účastníky polního dne byly připraveny
odkopy hlíz 180 odrůd

Po úvodním slovu ředitele VÚB Havlíčkův Brod Ing. Jaroslava Čepla, CSc. vystoupil předseda Českého bramborářského svazu Ing. Josef Králíček. Připomenul pokračující pokles osázených ploch brambor všech užitkových směrů pěstování. Připomenul pokračující pokles osázených ploch brambor všech užitkových směrů pěstování. V průběhu vegetace byly zaznamenány výrazné výkyvy v úhrnech srážek mezi jednotlivými regiony a řada z nich byla významně postižena suchem. Podle lokality je předpoklad mírně podprůměrné až průměrné sklizně. To dokládají i dílčí výsledky odkopů vzorků na jednotlivých stanovištích. V druhé části se zaměřil stávající podpory pro pěstitele brambor. V rámci citlivých komodit bude letos ukončena podpora konzumních brambor, od roku 2023 bude pokračovat pouze pro produkci škrobu na  přibližně stejné úrovni jako doposud. Poděkoval MZe za mimořádnou podporu pro posílení soběstačnosti pro pěstitele konzumních brambor, která jim bude na základě předchozí žádosti vyplácena v měsíci září. V návaznosti na Strategický plán zdůraznil, že od roku 2023 se budou pěstitelé konzumních brambor nově zapojit a získat podporu na Integrovanou produkci konzumních brambor. Podmínky, které budou muset pěstitelé plnit, budou stanoveny příslušným předpisem, který MZe nyní finalizuje. Stejně tak se budou moci od příštího roku pěstitelé všech užitkových směrů brambor zapojit do organizací producentů a získat od roku 2024 podpory na investice do hmotných a nehmotných aktiv, zlepšování efektivnosti a udržitelnosti skladování produktů, pojištění sklizně a produkce a poradenství. Podmínky účasti budou rovněž stanoveny příslušným předpisem.     

Následně vystoupil s prezentací k hlavním problémům ochrany brambor Ing. Ervín Hausvater, CSc.  První polovina vegetace v letošním roce byla i z hlediska bakteriálních a houbových chorob pro brambory poměrně příznivá. V bramborářské oblasti proběhlo sázení brambor většinou včas a za velmi příhodných podmínek. Sadba byla převážně zdravá a nebylo ji nutné odkličovat, takže v sadbě byl nižší výskyt šednutí dužniny a nedocházelo k infekci původcem vločkovitosti a k šíření bakterióz. Pokud se vyskytly problémy se vzcházením a mezerovitostí, pak se jednalo o partie, které po loňském deštivém roce neměly dostatečně vyzrálou slupku, a proto byly snáze infikovány skládkovými chorobami, především bakteriózami. V některých případech byly porosty poškozeny rezidui herbicidů po předplodině (dicamba, chlorsulfuron) nebo dokonce glyphosatem, který byl zjištěn v sadbových hlízách a o jehož původu lze jen spekulovat. Následný vývoj porostů během června byl také velmi příznivý a sliboval dobrou úrodu. Červenec byl však srážkově pod normálem a různě dlouhé periody vysokých teplot a sucha pokračovaly i v první polovině srpna. Růst brambor začal stagnovat. Pro plíseň bramboru nebyly příliš dobré podmínky, neboť po srážkách, které byly v letošní vegetaci převážně bouřkového charakteru, porosty rychle osychaly, takže plíseň bramboru se z ojedinělých lokálních výskytů epidemicky nešířila. Vhodnější podmínky pro infekci byly po srážkách v druhé polovině srpna, ale vzhledem ke stavu porostů silně poškozených suchem již nelze předpokládat významnější škody. Pozor je však třeba dát na obrosty. Alternariové skvrnitosti se v letošním roce objevily ve větším měřítku také pouze lokálně, v současné době urychlují fyziologické odumírání natě. Aktuální stav vegetace po vydatných srážkách předznamenává nebezpečí spojené s obnovením růstu a ohrožení hlíz abiotickými poruchami, tj. zmlazováním, deformacemi hlíz a nárůstky, sklovitostí a rozprasky. Tyto poruchy nejen snižují kvalitu hlíz, ale také usnadňují infekci původci skládkových chorob. Lze proto doporučit urychlené ukončení vegetace a také včasnou sklizeň, aby nenarůstal podíl hlíz s výskytem vločkovitosti, stříbřitosti a poškozením drátovci. Samozřejmě je vždy nutné vycházet z podmínek v dané lokalitě, konkrétního stavu porostu a hlíz a citlivosti pěstované odrůdy k výše uvedeným škodlivým činitelům.

Poté vystoupil Ing. Petr Doležal, Ph.D., který se věnoval ochraně porostů proti škůdcům a výsledkům pokusů z letošního roku. Rok 2022 patřil z hlediska výskytu mandelinky bramborové spíše k letům s průměrným výskytem s lokálními problémy. Jedním z důvodů byla mírná zima s výraznějším kolísáním teplot v jejím průběhu, což přezimování mandelinky bramborové nevyhovuje. K přezimování mandelinky jsou obecně příznivější chladné zimy bez teplotních výkyvů, kdy se neprobouzí a nepodléhá houbovým a bakteriálním infekcím. V letošním roce byly založeny insekticidní pokusy tradičně na jižní Moravě v Žabčicích, ve školním zemědělském podniku Mendelovy univerzity v Brně. Z výsledků pokusů je zřejmé, že nejúčinnějšími přípravky proti tomuto škůdci zůstávají insekticidy z chemických skupin diamidů, v pokusu zařazeny přípravky Benevia a Coregen a spinosinů v pokusu byl jediný registrovaný zástupce této skupiny přípravek SpinTor.  Dobrou účinnost prokázal tradičně i botanický přípravek NeemAzal, který primárně zastavuje úživný žír mandelinky.
Na rozdíl od mandelinky bramborové mírná zima vytvořila příznivé podmínky pro přezimování mšic, a to ať už v podobě dospělců nebo vajíček. V porovnání s předchozím rokem začal nálet mšic dříve. V druhé dekádě května došlo k prudkému nárůstu náletu těchto škůdců a v tomto období dosahoval nejvyšších hodnot od roku 2010. V následujícím období lze nálet mšic označit za průměrný až vysoký.  Na konci srpna pak nálet mšic prakticky ustal. Velkým problémem letošní sezóny se jeví nebývale silný nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae), jakožto nedůležitějšího přenašeče virových chorob především pak viru Y. Rozhodujícími faktory pro celkovou efektivitu insekticidní ochrany v roce 2022, bylo vzhledem k časnému náletu mšic zahájení insekticidní ochrany ihned po vzejití, resp. již při vzcházení porostů a udržování insekticidní clony po celé období vegetace. Pro chemickou ochranu proti mšicím lze na základě výsledků pokusů, které v letošním roce proběhly ve dvou lokalitách, aktuálně doporučit insekticidy Gondola, Movento a nově Mospilan MIZU 120 SL. U přípravku Gondola však bohužel bude s největší pravděpodobností používání ukončeno k 19.5.2023. Pokud nedojde k jeho účinné náhradě, mohou se množitelé brambor, vzhledem k nedostatku účinných insekticidů, dostat do vážných problémů při ochraně sadbových porostů proti nejdůležitějším přenašečům virových chorob. Jako vhodným řešením této situace ing. Doležal nastínil registraci minerálních olejů a rozšíření registrace pro sadbové brambory například u přípravku Teppeki, který byl do pokusů také zařazen a který prokázal velmi dobrou účinnost.

Jaká je situace na trhu s bramborami u nás a ve světe informoval přítomné Ing. Milan Čížek, Ph.D.. Situace v Evropě začíná být dramatická, protože v Německu odhadují výši letošní produkce na 9,25 – 9,5 mil. t, což je zhruba o 2 mil t méně, než vloni. Podobně Unie pěstitelů brambor ve Francii (UNPT) označuje situaci za dramatickou a v letošním roce odhaduje pokles produkce díky suchu a extrémnímu horku o 1,5 mil. t. Sucho dále dle AMI Markt Woche postihlo i Rakousko, Severní Itálii a Polsko. To všechno bude mít samozřejmě dopad na realizační ceny produkce hospodářského roku 2022/23. V příspěvku zazní ceny, platné pro minulý týden (34.).
V Rakousku je současná cena zemědělských výrobců (dále CZV) 4,88 – 6,11 Kč/kg (Dolní i Horní Rakousko) v závislosti na varném typu a odrůdě. V Polsku byla cena do 18. 8. 5,45 – 6,49 Kč/kg, do 25. 8.  5,19 – 6,33 Kč/kg. Za týden poklesla CZV o 6 %.
V Německu očekávají dle AMI Markt Woche vysoké ceny letošní produkce. U konzumních brambor byly ceny k 25. 8. 6,57 – 6,81 Kč/kg, nelze očekávat žádný pokles. Naopak na konci roku by ceny mohly být i díky příplatku za skladování na úrovni 7,39 Kč/kg. U brambor určených na výrobu hranolků jsou ceny 6,65 – 7,88 Kč/kg, továrny mají ale zásoby jen do konce října.
V Belgii je cena brambor na zpracování na hranolky stabilní, na úrovni 6,16 Kč/kg. Podle kontrolních odkopů lze u odrůdy Fontane očekávat výnos 36,4 t/ha (ale 25,0 t v kategorii 50 mm+), u odrůdy Challenger 39,7 t/ha (ale 20,0 t „nadměrků“).
Ve Francii jsou ceny suroviny na hranolky podobné, jako v Belgii, výnosy jsou velmi rozdílné dle oblasti, ale do 30,0 t/ha. Ceny konzumních brambor 6,16 – 7,40 Kč/kg, očekává se zvýšený každý týden o 1,00 – 1,50 EUR/100 kg.
V Holandsku uvádí AMI Markt Woche tři úrovně cen: kategorie 1: 4,93 – 6,53 Kč/kg, kategorie 2: 6,16 – 6,65 Kč/kg a u zboží určeného na export 5,42 – 5,91 Kč/kg. U suroviny na hranolky jsou podobné ceny, jako v Belgii a ve Francii. Obecně na burze EEX je pro tuto kategorii zboží k 25. 8. pro termín obchodování v dubnu 2023 nasmlouváno 3 100 kontraktů za velmi dobrou cenu 6,81 Kč/kg.
V Česku se dle Zelinářské unie Čech a Moravy obchodují brambory za 7,50 – 8,50 Kč/kg, dováží se brambory z Polska za 7,50 Kč/kg. Obecně se obchoduje za ceny v rozsahu 2,50 až 14,00 Kč v závislosti na velikosti dodávky, odrůdě, varném typu. Na trhu dobíhají brambory z ranobramborářských oblastí, které často uměle snižují cenu. Pro další vývoj by pro nás měla být určující německá cena.

Ing. Pavel Kasal, Ph.D. vystoupil s tématem „Ochrana brambor proti plevelům“. Uvedl, že v již tak omezeném spektru účinných herbicidních látek použitelných při pěstování brambor se neočekává žádné rozšíření, naopak jejich postupné omezování. Dotýká se to jak preemergentních, tak i postemergentních aplikací herbicidů. Jejich účinnost byla ověřována v přesných polních pokusech v roce 2022, stejně jako v předešlých letech. V letošním roce byla účinnost všech herbicidů, potažmo účinných látek vyšší, než v roce 2021. Důvodem byly příznivější  povětrnostní podmínky v době aplikace herbicidů, především vlhkost půdy. Nutno však uvést, že pěstitelé brambor s obavami očekávají restrikci účinné látky metribuzin. Dalším velkým omezením je pěstování brambor v pásmech hygienické ochrany vod. Herbicidní ochrana brambor je zde velmi omezena. Dopady na snížení výnosů i kvality brambor v těchto podmínkách byly již dříve ověřeny a kvantifikovány na základě přesných polních pokusů. Reakcí na řešení této situace bylo ze strany VÚB řešení komplexního výzkumného projektu díky financování MZe. K nejdůležitějším výstupům projektu patřil vývoj originálních kultivačních nástrojů pro mechanickou regulaci plevelů, použitelnou v systému pěstování brambor technologii odkameňování. Tato tělesa jsou určena pro osazení na stroj Varior 500, který je využíván pro rozrušení půdní krusty, zvýšení zasakování vody a snížení rizika vodní eroze při pěstování brambor (s možností aplikace minerálních hnojiv do kořenové zóny brambor). Mechanickou kultivaci lze provádět před vzcházením brambor, nebo v období před zapojením v řádcích. Dosud dosažené výsledky potvrzují dobrou účinnost při regulaci plevelů. Z pohledu využití tohoto postupu v pásmech hygienické ochrany vod se nejvíce osvědčila kombinace mechanické kultivace a postemergentní aplikace povolené  herbicidní účinné látky rimsulfuron.  

Po jednotlivých referátech Ing. Petr Doležal, Ph.D. a Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.podali krátkou zprávu o zisku dvou Zlatých klasů na výstavě Země živitelka 2022. V kategorii Rostlinná výroba se jedná o specializovanou mapu "Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu" a v kategorii Potravinářství a zpracovatelský průmysl "Směs mouky pro přípravu pečiva na bázi inulinu".O oceněných exponátech se můžete více dozvědět zde...

Na úplný závěr workshopu vystoupila i celá řada zástupců vystavujících firem s krátkými informacemi nejen pro zemědělskou praxi.

Po ukončení workshopu byly přítomní vyzváni k prohlídce rozsáhlých polních pokusů, které jsou na ploše kolem 4 ha.  Zde se jim pak věnovali a otázky zodpovídali pracovníci VÚB a případně zástupci jednotlivých firem, kteří zde měli založené demonstrační pokusy. Velkou pozornost přítomní věnovali jako každoročně odrůdovému pokusu, kde je vysázeno 180 odrůd ve variantě ošetřené před výsadbou proti vločkovitosti hlíz a stříbřitosti slupky a následně klasickým fungicidním sledem proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem a ve variantě zcela neošetřované.

Za uspořádání úspěšného polního dne a workshopu patří poděkování všem pracovníkům Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, zúčastněným firmám a všem ostatním, kteří se na jeho přípravě pod vedením pracovníků oddělení ochrany podíleli.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec