Brambory - zdravá potravina

Poradenství

Poskytování poradenských služeb na Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě má bohatou tradici a už od začátku bylo spojeno s přenosem nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje do zemědělské praxe. Každý poradce musí dodržovat etický kodex poradce. V současnosti jsou poradenské služby poskytovány několika formami:

 • Od roku 1997 vzniklo specializované oddělení poradenství, které je zaměřeno především na ekonomické poradenství. Hlavní náplní činnosti oddělení poradenství je poskytování poradenských služeb pro zemědělské subjekty, zejména v oblasti ekonomického poradenství, ale i technologického poradenství a poradenství spojené s legislativou společné zemědělské politiky. Pracovníci oddělení zabezpečují prezentaci VÚB na výstavách a seminářích, podílejí se na publikační činnosti ústavu.
 • jednotlivá oddělení VÚB, respektive odborníci na jednotlivé úseky, poskytují technologické poradenství (osobní, telefonické a emailové kontakty).
jméno oblast poradenství telefon mobil e-mail
Čepl Jaroslav, Ing., CSc. Technologie pěstování brambor, výživa a hnojení, regulace plevelů 569 466 214 732 919 311 cepl@vubhb.cz
Čížek Milan, Ing. Ph.D. Ekonomika RV, rentabilita rostlinné produkce, marketingové studie, poradenství v oblasti kontrol podmíněnosti (cross compliance) 569 466 215 776 156 327 cizek@vubhb.cz
Doležal Petr, Ing. Ph.D. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům, meteorologické stanice, prognóza a signalizace plísně bramboru 569 466 240 737 616 717 dolezal@vubhb.cz
Domkářová Jaroslava, Ing., Ph.D., MBA, LL.M. Odrůdy bramboru 569 466 227 605 449 632 domkarova@vubhb.cz
Exnarová Jana, Ing. 

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ŘÍZENÍ PORADENSKÉ SLUŽBY
Ekonomika ŽV, poradenství v oblasti chovu skotu, prasat, poradenství v oblasti kontrol podmíněnosti (cross compliance), zpracování Provozních řádů, zpracování Žádosti z MŽP - Pořízení strojů pro snížení emisí čpavku z chovu hospod.zvířat 569 466 215 732 942 427 exnarova@vubhb.cz
Hausvater Ervín, Ing., CSc. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům, meteorologické stanice, prognóza a signalizace plísně bramboru 569 466 237 605 981 854 hausvater@vubhb.cz
Kasal Pavel, Ing. Ph.D. Výživa a hnojení brambor, regulace plevelů, ochrana půdy před erozí, půdoochranné technologie; technologie pěstování a využití topinamburu   736 625 273 kasal@vubhb.cz
 • VÚB má tři poradce registrované a akreditované Mze ČR, kteří mohou poskytovat poradenství v rámci Programu rozvoje venkova, v oblasti zemědělství, podoblastech péče o půdu, rostlinná výroba, živočišná výroba, optimalizace hospodaření zemědělského podniku.
reg. číslo poradce jméno oblast akreditace podoblast akreditace telefon mobil e-mail
008/2003 Čížek Milan, Ing. Ph.D. Zemědělství Optimalizace hospodaření zemědělského podniku Rostlinná výroba 569 466 215 776 156 327 cizek@vubhb.cz
017/2003 Exnarová Jana, Ing. Zemědělství Optimalizace hospodaření zemědělského podniku
Živočišná výroba
569 466 215 732 942 427 exnarova@vubhb.cz
035/2003 Kasal Pavel, Ing. Ph.D. Zemědělství Rostlinná výroba
Péče o půdu
  736 625 273 kasal@vubhb.cz
 
 • Dále je poradenství prováděno v rámci Poradenského svazu Bramborářský kroužek, který byl založen v roce 1998 při VÚB Havlíčkův Brod a sdružuje více jak 40 producentů brambor především z oblasti Českomoravské vrchoviny. Pro své členy zajišťuje řadu poradenských aktivit, jako zasílání pravidelných aktuálních zpráv o výskytu chorob, škůdců a plevelů v porostech brambor a způsobech ochrany proti nim, informace o prognóze a signalizaci plísně bramboru včetně zpráv z jednotlivých automatických meteorologických stanic, konkrétní doporučení jak, kdy a čím ošetřovat porost brambor, doporučení k ukončení vegetace, správnému termínu sklizně s ohledem na užitkový směr pěstování brambor, poznámky k posklizňové úpravě, skladování a možnosti retardace konzumních brambor, pořádání odborných seminářů se zaměřením na  bramborářskou problematiku a možnost individuálních konzultací k problémům pěstování a skladování brambor.
 • V roce 2023 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, oddělení poradenství a jeho poradci získali certifikaci dle certifikačního schématu ADVIGREEN. Úspěšnou certifikací VÚB HB získává konkurenční výhodu, díky níž mohou klienti čerpat dotace na jejich poradenské služby. Nositelem certifikačního schématu je ÚZEI, který zajišťuje certifikace poradenských subjektů poskytujících poradenské služby zemědělcům. Jeho užívání je umožněno uzavřením smlouvy o používání a dodržení podmínek certifikačního schématu. Získáním značky ADVIGREEN poradci VÚB garantují svým zákazníkům kvalitní, nezávislé poradenství v oblasti rostlinné a živočišné výroby, péči o půdu, rostlinolékařství, zemědělské ekonomika a legislativy v aktuálním znění zemědělství.

Jaký je postup v případě poptávky poradenské služby v rámci ADVIGREEN

 • Vyplnění poptávkového formuláře klientem (poptávkový formulář si můžete stáhnout zde...)
 • Přezkoumání poptávky a přiřazení vhodného poradce klientovi
 • V případě vypracování „Plánu rozvoje podniku“ je provedena návštěva přiřazeným poradcem
 • Zaslání návrhu smlouvy a po odsouhlasení podpis smlouvy (příklad smlouvy si můžete stáhnout zde...)
 • Provedení poradenství dle zadání klienta
 • Zaslání faktury klientovi dle provedeného poradenství
 • Vyhodnocení spokojenosti klienta

Reakční doba pro externí komunikaci je 5 dnů.

Jaký je postup v případě stížnosti na provedenou poradenskou službu v rámci ADVIGREEN

Stížnosti mohou být zaslány e-mailem nebo telefonicky. Každá stížnost je zaznamenána a řešena separátně. Pro úplné vyhodnocení stížnosti je potřeba poskytnout následující informace:

 • Jméno a příjmení / Název klienta
 • Jméno a příjmení poradce
 • Datum přijetí stížnosti
 • Důvod / popis stížnosti

Na základě všech poskytnutých informací je provedeno šetření. Výsledky šetření jsou zaznamenány spolu s řešením a nastavenými nápravními opatřeními. Výsledky šetření s případnými návrhy řešení/kompenzace jsou klientovi zaslány do max. 30 pracovních dnů od obdržení stížnosti.

V případě zájmu o poradenskou službu nás můžete kontaktovat telefonicky v pracovní době (každý pracovní den 8:00 – 14:00 h), e-mailem či osobně po předchozí domluvě. Kontakty na jednotlivé poradce viz výše. Osobou odpovědnou za řízení poradenské služby je Ing. Jana Exnarová.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec