Brambory - zdravá potravina

headerOddělení pěstebních technologií

Kontakt
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, pracoviště  Valečov,
mobil: 778 702 548, e-mail: kasal@vubhb.cz

Pěstební techniologieOddělení se zabývá aplikovaným výzkumem pěstebních technologií brambor, zejména v oblastech přípravy a zpracování půdy, výživy a hnojení a ochrany proti plevelům. Je akreditovaným pracovištěm pro provádění registračních pokusů s herbicidy ve všech zemědělských plodinách a s hnojivy určenými pro brambory. Provádí technologické poradenství pro zemědělskou praxi.

Hlavní aktivity

 • řešení a spolupráce na řešení výzkumných projektů (TA ČR, NAZV MZe ČR, MŠMT ČR)
 • navrhování způsobů regulace plevelů u brambor podle druhového spektra a intenzity výskytu s možností využití zásad precizního zemědělství
 • studium problematiky hnojení bramboru dusíkem s ohledem na snížení zatížení životního prostředí nitráty
 • ověřování nových způsobů hnojení minerálními hnojivy pomocí jejich lokální aplikace a využití hnojiv s inhibitory nitrifikace
 • inovace pěstebních technologií brambor s ohledem na ochranu půdy před vodní erozí, ověřování protierozních opatření a půdoochranných technologií
 • sledování nutričně významných i škodlivých látek v hlízách bramboru i ve výrobcích z brambor
 • vývoj technologie pěstování a využití dalších hlíznatých okopanin, především topinamburu

Aplikace hnoje a čistírenského kalu v polních pokusech Separace kamenů a hrud před sázením brambor Eroze půdy na mírně erozně ohroženém půdním bloku po zasázení brambor

Témata výzkumných projektů

 • strategie zajištění chemické bezpečnosti tepelně zpracovaných výrobků z brambor a cereálií
 • optimalizace zemědělské a říční krajiny v ČR s důrazem na rozvoj biodiverzity
 • nové pěstební technologie u brambor se zaměřením na vyšší efektivnost hnojení a ochranu vod
 • technologie pěstování brambor – nové postupy šetrné k životnímu prostředí
 • optimalizace metod regulace zaplevelení v systému precizního zemědělství
 • využití topinamburu v agrárním sektoru
 • využití brambor s barevnou dužninou jako alternativní plodiny se specifickou potravinářskou kvalitou
 • funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin

Porost topinambur na pokusném pozemku Plevelné brambory v kukuřici Pozdní zaplevelení brambor pcháčem rolním

Nabídka služeb

 • plány hnojení podle zásoby živin v půdě před sázením včetně odběru a analýzy půdních vzorků
 • doporučení pro přihnojení porostů brambor ve vegetaci podle obsahu živin v rostlině
 • návrh způsobu ochrany brambor proti plevelům podle druhového spektra a intenzity zaplevelení
 • provádění registračních a demonstračních pokusů s herbicidy u všech polních plodin
 • provádění orientačních a demonstračních pokusů s herbicidy, organickými, minerálními a listovými hnojivy, pomocnými půdními a rostlinnými látkami
 • pořádání seminářů nebo přednesení odborných příspěvků
   na výše uvedená témata

Lilek černý (Solanum nigrum L.) v bramborách Silné zaplevelení porostu brambor pohankou svlačcovitou Výskyt ježatky kuří nohy v bramborářské oblasti

Vedoucí
Ing. Pavel Kasal, Ph.D.

Odborní pracovníci
Ing. Josef Vacek, Ph.D.
Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.
Vladimír Kužel
Bc. Markéta Kuljová
Bc. Anna Šedová
Dana Krejčiříková
Ondřej Nový

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec