Brambory - zdravá potravina

23.1.2020 se sešla vědecká rada Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod
čtvrtek, 23. ledna 2020

494_vub_logo.jpg

23.1.2020 proběhlo ve VÚB Havlíčkův Brod jednání vědecké rady. Byly projednány výroční zprávy jednotlivých výzkumných záměrů v rámci "Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace" a periodické zprávy řešených projektů NAZV (Národní agentura pro zemědělský výzkum).

Za vysoké účasti členů vědecké rady, zástupců MZe, pěstitelů brambor, Českého bramborářského svazu a řešitelů z VÚB, ale i z dalších spolupracujících pracovišť se nejdříve projednávaly výzkumné záměry, které se řeší v rámci "Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace". Diskutovány byly tyto výzkumné záměry:

 • Uplatnění geneticko-šlechtitelských, biotechnologických a virologických metod a postupů při studiu, tvorbě a využití genetických zdrojů bramboru a dalších druhů perspektivních plodin jako zdrojů pro potravinářské a farmaceutické účely.
 • Ochrana brambor proti škodlivým činitelům
 • Nové postupy v technologii pěstování a posklizňové úpravě brambor
 • Půdoochranné postupy pěstování brambor omezující vodní erozi, utužení půdy a difúzní znečištění vod
 • Integrace technologie aeroponických a navazujících pokročilých systémů do produkce sadby českých odrůd bramboru
 • Pěstování a užití dalších hlíznatých plodin v podmínkách ČR

Následně došlo k projednání periodických zpráv ze tří probíhajících projektů, které jsou řešeny v rámci NAZV (Národní agentura pro zemědělský výzkum). Projednány byly tyto projekty:

 • Název projektu: Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.
  Projekt: QK1920214 

  Doba řešení: 2019-2021
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.  
  Spoluřešitelská pracoviště:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Název projektu: Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím
  Projekt: QK1910028 
  Doba řešení: 2019-2022
  Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
  Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Josef Vacek, PhD.
  Spoluřešitelská pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Vesa Velhartice, a. s., VŠCHT Praha
 • Název projektu: Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik
  Projekt: 
  QK1910270
  Doba řešení: 2019-2023
  Řešitelské pracoviště: Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
  Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Ervín Hausvater, CSc. 
  Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Poradenský svaz ,,Bramborářský kroužek´´, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Všechny projednávané zprávy byly vědeckou radou schváleny. Byla oceněna vysoká erudice projektových týmů, kvalita dosažených výsledků a naplnění všech plánovaných aktivit.

Na závěr vědecké rady byli přítomní v krátkosti seznámeni s projekty řešenými v rámci TAČR (Technologická agentura ČR), kde VÚB vystupuje v roli kordinátora.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec