Brambory - zdravá potravina

Jednotný syntetický index (JSI)

Jednotný syntetický index – možnost objektivního porovnání potenciálu odrůd bramboru

Jaroslava Domkářová, Bohumil Vokál, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Pěstitel se při výběru odrůdy rozhoduje podle svých představ, požadavků odběratelů a nabídky vlastností jednotlivých odrůd. Nejprve by měl mít jasno o způsobu užití  vybrané odrůdy (konzum ve slupce, loupaný, mytý, potravinářské výrobky, výroba škrobu) a očekávané úrovni výsledného produktu spotřebitelem (stolní hodnota konzumu, barva potravinářských výrobků).

Rozhodující kvalitativní charakteristikou pro výběr odrůd určených pro konzum je stolní hodnota hlíz. Stolní hodnota je v současné době vyjadřována varnými typy. Na základě hodnocení konzistence vařených hlíz, vlhkosti, struktury, moučnatosti, tmavnutí a chuti, jsou odrůdy zařazeny do těchto varných typů: varný typ A - pevné, lojovité, jemné až středně jemné struktury, nerozvářivé, velmi slabě až slabě moučnaté hlízy, příjemně vlhké, vhodné zejména k přípravě bramborového salátu a ke konzumu jako vařené; varný typ B- polopevné, polomoučnaté hlízy s jemnou až hrubší strukturou, příjemně vlhké až sušší, vhodné jako příloha; varný typ C - měkké, moučné hlízy s jemnou až středně hrubou strukturou, středně vlhké až suché, vhodné přednostně k přípravě výrobků z brambor, těst a kaší; varný typ D – hrubé, silně moučnaté, silně rozvářivé hlízy, nepřípustné pro přímý konzum.

Pro každý způsob užití jsou významné jiné znaky a vlastnosti. Jednotný syntetický index (JSI) umožní vytvořit na základě hodnocení významných znaků a vlastností pořadí odrůd pro zvolené užití produkce. K výpočtu JSI mohou být využity výsledky získané v registračních pokusech ÚKZÚZ, v pokusech zakládaných pro zapsání  do listiny doporučených odrůd nebo z jakýchkoliv odrůdových pokusů, kde jsou jednotlivé vlastnosti hodnoceny v devítibodové bonitační stupnici. Pro jednotlivé užitkové směry byly určeny znaky  rozhodující o užití v daném směru a jednotlivým vlastnostem byla přiřazená váha vyjádřená indexem, jehož výše odráží  význam z hlediska konečného užití odrůdy. Při výpočtu JSI může být rovněž zvolena prahová hodnota pro jednotlivé znaky. Vlastní JSI každé odrůdy je tvořen sumou součinů hodnot znaků a indexů přiřazených jednotlivým znakům. JSI je vyjádřen jedním číslem. Vybrané odrůdy lze na základě výpočtu tohoto indexu seřadit podle vhodnosti pro určitý užitkový směr.  Popsaný postup umožňuje pěstitelům vybrat z nabídky odrůd ty, které na základě dostupných údajů vykazují nejlepší předpoklady pro dosažení požadovaných výsledků. Tato kriteria nebrání využití poznatků, které pěstitel o jednotlivých odrůdách má a může tak porovnat vlastní výběr s výběrem na základě JSI.

V následující části jsou uvedeny výpočty JSI pro jednotlivé způsoby užití. Výpočty vycházejí z tabulkových údajů ÚKZUZ publikovaných v „Katalogu odrůd brambor – registrovaných v ČR 2004“. Potřebné údaje byly transformovány do devítibodové bonitační stupnice tak, že  1 – znamená nejhorší projev odolnosti, znaku, 5 – střední projev odolnosti, znaku a 9 – nejlepší projev odolnosti, znaku. Porovnávány byly mezi sebou odrůdy doporučené pro určitý užitkový směr, tak jak je uvedeno v katalogu, s tím, že výnos hlíz byl přepočítán v jednotlivých skupinách ranosti podle zařazení do užitkového směru – způsobu užití.    

Odrůdy vybrané pro přímý raný konzum ve slupce by se měly vyznačovat středně vysokým až  velmi vysokým výnosem hlíz v nejranějších sklizních se středně rychlou až velmi rychlou dynamikou tvorby hlíz, doprovázenou středně vysokou až velmi vysokou odolností hlíz k měkké hnilobě (tab. 1).

Tab. 1:  Výpočet  JSI odrůd pro přímý raný konzum ve slupce

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Výnos

5 – 9

3

15 – 27

Dynamika tvorby hlíz

5 – 9

2

10 – 18

Odolnost měkké hnilobě

5 – 9

1

5 –  9

Hodnota JSI    

30 – 54

Z výsledků vyplývá, že nejvhodnější odrůdou pro přímý raný konzum ve slupce ve sklizňovém termínu kolem 12. 6. podle dosaženého JSI  jsou odrůdy Magda,  Impala, Velox, Inova a Lady Christl. Pro druhý sklizňový termín v ranobramborářského oblasti, který ÚKZÚZ sleduje (3. 7.) jsou z pohledu JSI  nejlepší odrůdy Impala, Magda, Vitesse, Komtesa, Inova, Karmela, Krasa, Velox a Presto. Z komplexního pohledu na odrůdy pro přímý raný konzum ve slupce chybí  však zhodnocení projevu odrůd pěstovaných při závlaze, pod textilií a pro sklizeň na přelomu května a června. Z hlediska vývoje pěstování odrůd pro přímý raný konzum v praxi, by bylo velice užitečné, aby ÚKZÚZ zveřejňoval údaje, které by toto vyhodnocení umožnilo.   

Při výběru odrůd určených pro přímý raný konzum ve slupce mytý je velice žádoucí informace o vhodnosti hlíz k mytí. A to i proto, že se jedná do určité míry o více vlastností rozhodujících o využitelnosti jednotlivých odrůd k mytí, které jsou ovlivňovány i průběhem počasí a fyziologickou zralostí hlíz. Zahrnuje například jemnost a loupavost slupky, výskyt chorob na hlízách (vločkovitost hlíz, stříbřitost slupky apod.), poškození hlíz škůdci (drátovci, osenice, slimáci apod.).

Tab. 2:  Výpočet JSI odrůd pro přímý raný konzum ve slupce - mytý

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Vhodnost k mytí

5 – 9

5

25 – 45

Výnos

5 – 9

4

20 – 36

Dynamika tvorby hlíz

5 – 9

3

15 – 27

Odolnost měkké hnilobě

5 – 9

2

10 – 18

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

1

5 – 9

Hodnota JSI    

100 – 135

JSI pro odrůdy určené pro přímý raný konzum mytý  (tab. 2) nelze přesně stanovit, protože ÚKZÚZ neuvádí ve svých popisech vhodnost k mytí. Odrůdy Astoria, Colette, Inova, Komtesa, Lady Christl, Presto, Rosara a Velox, podle výsledků VÚB, při hodnocení  vhodnosti k mytí dosahují dobré úrovně. Z pohledu JSI tedy pro přímý konzum ve slupce mytý, vyhovují pro sklizňový termín kolem 12. 6. a  3.7. odrůdy  Inova, Lady Christl a Presto. Ostatní odrůdy v některém z doporučených znaků nedosahují prahové hodnoty.

Odrůdy vybírané pro přímý pozdní konzum ve slupce by  měly vedle vlastností zmíněných u raného konzumu dosahovat průměrných až velmi vysokých hodnot u odolnosti hlíz k suché hnilobě, strupovitosti, velikosti hlíz, vyrovnanosti hlíz velikostí a skladovatelnosti (klíčení).

Tab. 3:  Výpočet  JSI odrůd pro přímý pozdní konzum ve slupce

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Výnos

5 – 9

7

35 – 63

Velikost hlíz

5 – 9

6

30 – 54

Vyrovnanost hlíz velikostí

5 – 9

5

25 – 45

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

4

20 – 36

Odolnost hlíz obecné strupovitosti

5 – 9

3

15 – 27

Odolnost měkké hnilobě

5 – 9

3

15 – 27

Odolnost hlíz suché hnilobě

5 – 9

2

10 – 18

Skladovatelnost (klíčení)

5 – 9

1

5 – 9

Hodnota JSI    

155 – 279

JSI pro přímý pozdní konzum ve slupce (tab. 3) nelze podle podkladů ÚKZUZ zcela stanovit,  protože údaje o některých vlastnostech chybí – vyrovnanost hlíz, odolnost k suché hnilobě, skladovatelnost (klíčení). Uvedeny jsou odrůdy, které splňují doporučené hodnoty znaků  rozhodujících o užití pro přímý pozdní konzum ve slupce pro znaky, které jsou k dispozici a to pro výnos, velikost hlíz, odolnost plísni na hlízách, odolnost obecné strupovitosti, odolnost měkké hnilobě, kvalita tvaru (náhrada za vyrovnanost hlíz velikostí). Ve skupině odrůd velmi raných jsou to odrůdy Impala, Karmela, Komtesa, Krasa, Molli a Vitesse. Ve skupině odrůd raných Adéla, Baltica, Katka, Kordoba, Kornelie, Liseta, Marabel, Santana, Secura, Sinora a Vivaldi. Ve skupině poloraných odrůdy  Granola, Korela, Milva, Provento a  Satina.  Ve skupině polopozdních až pozdních odrůdy Bionta a Marena.

U odrůd vhodných pro přímý pozdní konzum ve slupce mytý je opět, jako tomu bylo u raných mytých, důležitým poznatkem při rozhodování informace o reakci odrůd na mytí.

Tab. 4: Výpočet syntetického indexu odrůd pro přímý pozdní konzum ve slupce mytý

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Výnos

5 – 9

9

45 – 81

Odolnost mechanickému poškození
- pro odkameněné půdy
- pro neodkameněné půdy


5 – 9
7 – 9


8


40 – 72
56 – 72

Vhodnost k mytí

5 – 9

7

35 – 63

Velikost hlíz

5 – 9

6

30 – 54

Vyrovnanost hlíz velikostí

5 – 9

6

30 – 54

Hloubka oček

7 – 9

5

35 – 45

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

4

20 – 36

Odolnost hlíz obecné strupovitosti

5 – 9

3

15 – 27

Odolnost měkké hnilobě

5 – 9

2

10 – 18

Odolnost hlíz suchým hnilobám

5 – 9

2

10 – 18

Skladovatelnost (klíčení)

5 – 9

1

5 – 9

Hodnota JSI
-         pro odkameněné půdy
-         pro neodkameněné půdy
   


275 – 477
391 – 477

Obdobně jako u odrůd pro konzum přímý raný mytý, chybí i pro tuto skupinu, informace o vhodnosti odrůd k mytí. Dále bude nutné pro výpočet JSI (tab. 4) doplnit hodnocení odrůd o odolnost k suché hnilobě, skladovatelnost (klíčení), vyrovnanost hlíz a hloubku oček. Odrůdy splňující doporučené hodnoty znaků rozhodujících o užití pro přímý pozdní konzum ve slupce mytý a to  výnos, odolnost mechanickému poškození, vhodnost k mytí (VÚB), velikost hlíz, kvalitu tvaru (náhrada za vyrovnast hlíz velikostí a hloubku oček), odolnost plísňové hnilobě, odolnost obecné strupovitosti, odolnost měkké hnilobě jsou pro  pozemky odkameněné resp. bez nadměrného obsahu kamene v ornici jsou rané konzumní odrůdy Adéla, Katka, Marabel, Secura a Vivaldi a poloraná konzumní odrůda  Milva. Pro neodkameněné půdy nejsou z registrovaných odrůd k dispozici pro mytí odrůdy splňující hodnoty požadované JSI pro zařazení do této skupiny.

Při výběru odrůd vhodných k loupání je nezbytným předpokladem dosažení dostatečného množství kvalitního produktu, střední až vysoký výnos větších, vyrovnaných hlíz s mělkými očky a nepatrným tmavnutím syrových hlíz. Nezbytná je rovněž odolnost odrůd k plísňové hnilobě.

Tab. 5:  Výpočet  JSI odrůd vhodných k loupání

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Výnos

5 – 9

6

30 – 54

Velikost hlíz

5 – 9

5

25 – 45

Hloubka oček 

7 – 9

4

20 – 36

Vyrovnanost hlíz velikostí

5 – 9

3

15 – 27

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

2

10 – 18

Tmavnutí syrových hlíz

5 – 9

1

5 – 9

Hodnota JSI    

105 – 189

Pro přesný výpočet JSI (tab. 5) odrůd vhodných k loupání je třeba hodnocení doplnit o hloubku oček, vyrovnanost hlíz velkostí a tmavnutí syrových hlíz. Rané konzumní odrůdy Adéla, Baltica, Liseta, Marabel, Nora a Santana a polorané konzumní odrůdy Milva a Rosella splňují doporučené hodnoty indexu jednotlivých znaků – výnos, velikost hlíz, kvalita tvaru (náhrada za hloubku oček a vyrovnanost hlíz velikostí), odolnost plísňové hnilobě, zbarvení syrových kaší po 15 minutách (náhrada za tmavnutí syrových hlíz).

 Specifickou skupinu tvoří odrůdy pro výrobu potravinářských výrobků. Všeobecně by tyto odrůdy měly splňovat požadavky na výnos, odolnost k plísňové hnilobě a odolnost k mechanickému poškození. Přednostně je pak, podle parametrů konkrétních výrobků, rozhodující tvar hlíz, barva smažených produktů, obsah sušiny a obsah redukujících cukrů.

Tab. 6: Výpočet JSI  odrůd vhodných k výrobě smažených lupínků
(odrůdy s tvarem kulovitým, kulovitým až krátce oválným nebo krátce oválným)

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Barva smažených lupínků

6 – 9

6

36 – 54

Výnos 

5 – 9

5

25 – 45

Odolnost mechanickému poškození

5 – 9

4

20 – 36

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

3

15 – 27

Obsah redukujících cukrů

7 – 9

2

14 – 18

Obsah sušiny

7 – 9

1

7 – 9

Hodnota JSI    

117 – 189

Odrůdy splňující doporučené hodnoty znaků (tab. 6) rozhodujících (nutné bude jejich doplnění o obsah redukujících cukrů a obsah sušiny) o užití k výrobě smažených lupínků a to barvu smažených lupínků, výnos, odolnost mechanickému poškození, odolnost plísni na hlízách jsou z raných Delikat,  Katka, Rebel a Tegal, z poloraných Romula a polopozdních až pozdníchMarkies a Ornella.

Tab. 7:  Výpočet JSI odrůd vhodných k výrobě smažených hranolků
(odrůdy a tvarem oválným, oválným až dlouze oválným, dlouze oválným nebo dlouhým)

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Barva smažených hranolků

5 – 9

6

30 – 54

Výnos 

5 – 9

5

25 – 45

Odolnost mechanickému poškození

5 – 9

4

20 – 36

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

3

15 – 27

Obsah sušiny

7 – 8

2

14 – 16

Obsah redukujících cukrů

5 – 9

1

5 – 9

Hodnota JSI    

109 – 187

K odrůdám splňujícím doporučené hodnoty znaků (nutné bude jejich doplnění o obsah redukujících cukrů a obsah sušiny) rozhodující o užití k výrobě smažených hranolků (tab. 7), a to barvu smažených hranolků, výnos, odolnost mechanickému poškození, odolnost plísni na hlízách patří z velmi raných Vitesse, z  raných Baltica, Katka, Kornelie a Liseta, z poloraných Fontane, Remarka a Victoria a z polopozdních až pozdních Asterix, Markies a Morene.  

Tab. 8:  Výpočet JSI odrůd vhodných k výrobě kaší

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Obsah sušiny

8 – 9

4

32 – 36

Obsah redukujících cukrů

5 – 9

3

15 – 27

Výnos

7 – 9

2

14 – 18

Odolnost měkké hnilobě

5 – 9

1

 5 – 9

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

1

 5 – 9

Odolnost suchým hnilobám

5 – 9

1

 5 – 9

Hodnota JSI    

76 – 108

Odrůda splňující doporučené hodnoty znaků (nutné bude doplnit hodnoty obsahu redukujících cukrů, odolnosti k suchým hnilobám, obsah sušiny) rozhodujících o užití k výrobě kaší (tab. 8), a to  výnos, odolnost měkké hnilobě, odolnost plísni na hlízách je polopozdní až pozdní odrůda Delikat.

Pro výrobu škrobu jsou vysoce efektivní odrůdy s vysokým výnosem a obsahem škrobu. I tyto odrůdy by měly splňovat vyšší úroveň odolnosti hlíz vůči hnilobám.  

Tab. 9: Výpočet JSI odrůd vhodných k výrobě škrobu

Znaky rozhodující o užití

Bonitační stupeň

Váha

Index znaku

Obsah škrobu

7 – 9

3

21 – 27

Výnos škrobu

5 – 9

2

10 – 18

Odolnost měkké hnilobě

5 – 9

1

5 – 9

Odolnost plísni na hlízách

5 – 9

1

5 – 9

Odolnost suchým hnilobám

5 – 9

1

5 – 9

Hodnota JSI    

46 – 72

Z hodnocení vyplývá, že doporučené hodnoty znaků (nutno doplnit hodnocení odolnosti k suchým hnilobám a výnos škrobu) rozhodující o užití k výrobě škrobu (tab. 9),  a to obsah a výnos škrobu (JSI byl vypočítán z výnosu hlíz a obsahu škrobu), výnos, odolnost měkké a plísňové hnilobě splňují rané odrůdy – Rebel, Sirius, Tomensa, poloraná odrůda  -  Vladan a pololopozdní až pozdní odrůdy – Ikar, Krumlov, Kuras, Merkur, Oktan, Producent, Sibu, Tábor a Westamyl.

Závěr

Náš pěstitel má k dispozici rozsáhlý sortiment odrůd. Orientace při výběru odrůd není snadná, i když je známa řada údajů o jednotlivých odrůdách, navíc je možné se s většinou významných přímo seznámit při různých příležitostech, a to i v polních podmínkách. O výběru rozhoduje pěstitel, mnohdy po dohodě s odběratelem, a to i na základě vlastního ověření nabízených odrůd v konkrétních pěstitelských podmínkách. Objektivních údajů, které jsou k dispozici při rozhodování je poměrně velké množství. Nejpodrobnější zcela pochopitelně od ÚKZÚZ. Ty by mohly být základem pro posouzení vhodnosti jednotlivých odrůd, a to s využitím popsaného JSI, který byl navržen jako výsledek řešení projektu QF 1174 podporovaný MZe ČR. Je však nutné jejich doplnění tak, aby bylo možné zhodnotit chování odrůd s ohledem na současnou situaci (využití textilie, závlahy, mytí hlíz, skladovatelnost apod.) a zároveň upravit hodnocení všech rozhodujících znaků stupnicí 1 – 9. Tato úprava by  přispěla k prohloubení hodnocení a k dalšímu využití výsledků náročných pokusů.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec