Brambory - zdravá potravina

Pokyny pro psaní příspěvků

Pokyny pro psaní příspěvku

 • Rozsah do 10 stran včetně tabulek a grafů
 • Typ písma  Times New Roman, řádkování 1
 • Název česky: velikost písma 14, všechna písmena velká, tučně, bez tečky za názvem
  1 prázdný řádek
 • Název anglicky: velikost písma 14, všechna písmena velká, normálně, bez tečky za názvem
  1 prázdný řádek
 • Autoři: velikost písma 12, celé křestní jméno malými písmeny, příjmení velkými, při více autorech oddělit jednotlivé autory čárkou a mezerou
  1 prázdný řádek
 • Pracoviště: velikost písma 12, kurzíva
  1 prázdný řádek
 • dělící čára přes celý řádek(horním podtržítkem)
  1 prázdný řádek
 • Anotace česká: velikost písma 12, latinské názvy kurzívou
 • Autoři: Příjmení velkými písmeny, čárka a mezera, iniciála křestního jména, tečka, více autorů oddělit: mezera pomlčka mezera, nedělat dvojtečku za posledním autorem, přejít na nový řádek
 • Název: velikost písma 12, malá písmena, tučně, bez tečky za názvem
 • Citace: Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, rok, ročník: 00-00
  1 prázdný řádek
 • Klíčová slova: malá písmena, velikost 12, oddělit středníkem a mezerou
  1 prázdný řádek
  dělící čára přes celý řádek
  2 prázdné řádky
 • Text:
  označení jednotlivých částí článku – velikost písma 12, velká písmena, tučně (ÚVOD aj.)
  1 prázdný řádek
  odstavec, text velikost písma 12
 • Literatura: příjmení velkými písmeny, čárka, mezera, iniciála křestního jména, tečka, mezera, u více autorů se mezi autory dělá mezera pomlčka mezera další autor. Za autory následuje v závorce rok vydání.
 • Citace: název časopisu, čárka, mezera, ročník kurzívou, v závorce číslo časopisu, dvojtečka, rozsah stran, tečka.
  Při citování z knihy nebo sborníku - In: název
 • Anotace anglická: vše jako u české anotace
  Dělící čára přes celý řádek
 • Kontaktní adresa (kurzívou)
  1 prázdný řádek
  Adresa (velikost 10). Příjmení velká písmena, uvést telefon, fax, e-mail
  1 prázdný řádek
  čára přes celý řádek

Pokyny pro členění článku 

 • Název práce (titul) musí výstižně informovat o zaměření práce a neměl by přesáhnout 85 úhozů. Nesmí obsahovat zkratky a nadbytečná slova (hodnocení, studium, popis, stručné výsledky, předběžné informace apod.). Autoři se uvádějí křestním jménem a příjmením.
 • Pracoviště autorů se uvádí v oficiální verzi. Pokud jsou autoři z více pracovišť, uvádí se u jejich jména číslo odpovídající stejnému číslu v seznamu pracovišť.
 • Abstrakt musí obsahovat podstatné údaje o metodickém přístupu k řešení problému, výstižně popsané dosažené výsledky a jejich statistickou významnost a stručné a jednoznačné závěry, které z nich autoři vyvozují. V abstraktu se necitují žádné publikace a neuvádějí se diskuse výsledků.
 • Klíčová slova neopakují podstatná jména uvedená již v názvu práce a musí co nejlépe charakterizovat studovaný problém.
 • ÚVOD by měl informovat o aktuálním stavu výzkumu v daném oboru a o cíli práce. Citovanými publikacemi se dokládá stav současných poznatků, z nichž autoři vycházejí, ne vše, co již bylo uveřejněno. Citace uvedené v textu musí souhlasit s údaji v seznamu literatury. Doporučuje se uvádět pouze citace z lektorovaných periodik.
 • MATERIÁL a METODY musí poskytnout jasný popis použitých:
  • strojů, přístrojů a zařízení, chemikálií, diagnostických souprav apod. (typ, zdroj nebo výrobce, země původu) a způsob jejich použití;
  • rostlinný materiál - přesná definice, jedná-li se o polní pokus tak způsob založení, popis variant, hodnocení stavu, odběr vzorků, uchovávání vzorků do zpracování, popis analýz
  • metod (podrobný popis nebo citace dostupné práce, ve které je popis metody); nelze připustit citaci práce, která pouze odkazuje na metodu, ale neuvádí její popis; případné modifikace citovaných postupů musí být jednoznačně popsány; pokud metody neprováděli autoři práce, musí být uvedeno, kdo dodal výsledky (jméno a pracoviště);
  • způsobů vyhodnocení výsledků, statistických metod a použitých programů. Všechny práce by měly obsahovat statistické hodnocení výsledků vhodnými metodami!
 • VÝSLEDKY musí být zpracovány přehledně a pokud možno vyjádřeny graficky nebo v tabulkách. Není přípustná dokumentace stejných výsledků jak v tabulkách, tak pomocí grafů. Statistické vyhodnocení musí mít logické zdůvodnění a dokonalé zpracování. Výsledky by měly obsahovat údaje, které umožní jejich ověření (např. při hodnocení významnosti rozdílu dvou průměrů je třeba uvést průměr, počet stanovení a směrodatnou odchylku). Statisticky významné rozdíly musí být v tabulkách nebo v grafech vyjádřeny jednoznačně a přehledně. V práci nelze uvádět výsledky získané postupem, který není popsán nebo citován v metodice.
 • DISKUSE má jednoznačně vyjádřit srovnání dosažených výsledků s dosud známými poznatky, aby bylo zřejmé, co je ve výsledcích zcela novým poznatkem, v čem se dosažené výsledky liší od nálezů jiných autorů nebo v čem se s publikovanými názory shodují. Diskuse má zdůraznit význam výsledků a upozornit na nově otevřené otázky a na potřebu jejich řešení. V posledním odstavci diskuse by mělo být uvedeno, zda bylo dosaženo cíle vytyčeného v úvodu a jaké z toho autoři vyvozují závěry.
 • PODĚKOVÁNÍ vyjadřuje uznání autorů za pomoc s interpretací výsledků, za posouzení práce a přispění k jejímu zpracování, za finanční nebo jinou podporu, za technickou spolupráci, za poskytnutí materiálů nebo důležitých informací, za provedení vyšetření bez aktivní tvůrčí spoluúčasti na řešení, za překlad nebo jazykovou úpravu apod. Poděkování je také cestou k odlišení autorů od spolupracovníků nebo jiných účastníků, kteří k práci přispěli svým námětem, radou, poskytnutím metodik, resp. pokusného materiálu z jiných experimentů, či umožnili využití přístrojů apod., ale nezúčastnili se sami aktivně a tvůrčím způsobem řešení popisovaného problému.
 • SEZNAM CITOVANÝCH PRACÍ musí zahrnovat všechny uváděné práce, citované v textu, jménem autorů a rokem vydání jejich publikace.
 • Tabulky (Excel), grafy (Excel) a obrázky (*.jpg) se dodávají zvlášť, s úpravou pro černobílý tisk a na všechny musí být odkaz v práci.
 • Zkratky a symboly používané v práci je nutné při jejich prvním uvedení vysvětlit. Používané jednotky musí odpovídat soustavě měrových jednotek SI.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec