Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2009

 • ČEPL, J. Květnové zasedání pracovní skupiny pro brambory při COPA-COGECA.  Bramborářství, 17, 2009, č. 4, s. 20
 • ČEPL, J. Bramborářský výzkum a jeho financování v současných podmínkách. Bramborářství, 17, 2009, č. 4, s. 21 
 • ČEPL, J.-HAUSVATER, E.-KASAL, P. Pěstování brambor v roce 2009. Bramborářství,  17, 2009, č. 6, s. 4-5
 • ČEPL, J.-KASAL, P. Vliv genotypu na výnosové ukazatele slunečniče topinamburu  (Helianthus tuberosus L.). Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod,    17, 2009, , s. 151-157
 • Čeřovská, N.-Plchová, H.-Moravec, T.-Dědič, P. The use of recombinant plant viral structural and non-structural proteins for virus detection. Bioveg 2009, Ciego de Avila,    Cuba, 11-15 May 2009
 • Čeřovská, N.-Plchová, H.-Moravec, T.-Dědič, P. Antibodies against    recombinant plant viral structural and non-structural proteins and thein use for virus detection.  In 34. ESNA, Book of Abstracts 89, Brno 25.-29.8. 2009
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika pěstování brambor. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2009. 15 s. (Praktické informace)
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika pěstování brambor. Farmář, 15, 2009, č. 2, příloha Speciál s. IV-VI
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v roce 2009. Bramborářství, 17, 2009, č. 4, s. 11-13
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen brambor ze sklizně 2009 a situace na domácím a zahraničním trhu.  Bramborářství, 17, 2009, č. 6, s. 9-13
 • ČÍŽEK, M.-VOKÁL, B. Možnosti nepotravinářského využití brambor. Úroda, 57, 2009,    č. 9, s. 44-45
 • DĚDIČ, P. Význam včasné detekce a diferenciace virů v sadbě bramboru. Úroda, 57, 2009,      č. 11, s. 35-37
 • DĚDIČ, P.-HORÁČKOVÁ, V.-PTÁČEK, J.-KRPÁLKOVÁ, A.-ČEPLOVÁ, M.    Výsledky třetího roku hodnocení výskytu virus S bramboru (PVS) v základních stupních    sadby bramboru v ČR. Bramborářství, 17, 2009, č. 3, s. 1-2
 • Dědič, P.-Krédl, Z.-Pokorný, R.-Ptáček, J. Možnost  zvýšení spolehlivosti sériové    diagnózy viru svinutky bramboru  (PLRV) v hlízách a rostlinách bramboru modifikovaným    postupem ELISA. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 7-16
 • DOLEŽAL, P. –  HAUSVATER, E. Porovnání metod prognózy plísně bramboru NoBlight a  negativní prognózy v podmínkách České republiky v letech 2006–2008.. In: Sborník    abstraktů z XVIII. České a slovenské konference o ochraně rostlin, Brno, Česká republika,    2. – 4. září 2009, s. 73
 • DOLEŽAL, P.-HAUSVATER, E.-RASOCHA, V. Mandelinka bramborová a účinnost insekticidů. Bramborářství, 17, 2009, č. 4, s. 16-20
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Výsledky soutěže O bramborový květ Vysočiny. Bramborářství, 17, 2009, č. 6, s. 14
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – KUČÍRKOVÁ, M. Genofond bramboru – Jednoleté informativní    výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru – rozmnožovací a pracovní parcele   Valečov 2008. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský, 2009. 6 s.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – KUČÍRKOVÁ, M. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2009. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský, 2009. 11 s
 • GREPLOVÁ, M. - POLZEROVÁ, H. Analysis of somatic hybrids performance in the field. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 37-45
 • GREPLOVÁ, M. - POLZEROVÁ, H. - KREUZ, L. Evaluation of Solanum bulbocastanum    (+) S. tuberosum cv. Korneta somatic hybrids. Vědecké práce – Výzkumný ústav    bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 47-53
 • GREPLOVÁ, M.-POLZEROVÁ, H.-DOLEŽALOVÁ, A. Transplantace cytoplazmy - slibná technologie šlechtění rostlin. Úroda, 57, 2009, č. 1, s. 62-63
 • GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H. – DOMKÁŘOVÁ, J. Intra- and inter-specific crosses of Solanum materials after mitotic polyploidization in vitro. Plant Breeding, 128,   2009, č. 6, s. 651-657
 • HAMOUZ, K.-LACHMAN, J.-ČEPL, J.-DVOŘÁK, P.-ORSÁK, M.-ČÍŽEK, M.   Obsah askorbové kyseliny v bramborách v závislosti na genotypu, stanovištních  podmínkách a minerální výživě. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův  Brod, 17, 2009, s. 103-109
 • HAMOUZ, K.-LACHMAN, J.-DVOŘÁK, P.-HEJTMÁNKOVÁ, K.-PAZDERŮ, K.-   VACEK, J. Vliv odrůdy a stanoviště na antioxidační aktivitu hlíz brambor se žlutou a s    barevnou dužninou. In Variantní pěstitelské systémy pro 3. tisíciletí [CD-ROM], 146-150. Vědecká příloha časopisu Úroda,  57, 2009, č. 12 
 • HAMOUZ, K.-LACHMAN, J.-DVOŘÁK, P.-ORSÁK, M.-HEJTMÁNKOVÁ, K.-VACEK,  J. Vliv odrůdy, stanoviště a hnojení na obsah kyseliny askorbové v bramborách s barevnou    dužninou. In Aktuální poznatky v pěstování, šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů [CD-ROM], 537-541. Vědecká příloha časopisu Úroda 57, 2009, č. 12 
 • HAMOUZ, K.-LACHMAN, J.-DVOŘÁK, P.-ORSÁK, M.-HEJTMÁNKOVÁ, K.-ČÍŽEK,  M.  Effect of selected factors on the content of ascorbic acid in potatoes with different tuber    flesh colour. Plant, Soil and  Environment, 55, 2009, č. 7, s. 281-287
 • HAMOUZ, K.-LACHMAN, J.-PAZDERŮ, K.-HEJTMÁNKOVÁ, K.-VACEK, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. Antioxidant activity of colour-fleshed potatoes    cultivated under different climatic conditions. Vědecké práce – Výzkumný ústav    bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 111-118
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - VACEK, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V.    Brambory s barevnou dužninou vynikají zvýšeným obsahem antioxidantů. Bramborářství,    17, 2009, č. 5, s. 12-14
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Ochrana proti plísni bramboru. Farmář, 15, 2009 č. 2, příloha Speciál s. XIII-XVI
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Fungicidní ochrana proti plísni bramboru podle    náchylnosti odrůd. In XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: sborník    abstraktů, 2. – 4. 9. 2009. Eds. I. Šafránková, H. Šefrová. Brno: MZLU, 2009, s. 79
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Plíseň bramboru a terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru.   Agromanuál, 4, 2009, č. 6, s. 16-19
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P.-MAZÁKOVÁ, J.-TÁBORSKÝ, V. Plíseň bramboru    v roce 2008. Bramborářství, 17, 2009, č. 3, s. 3-6
 • HORÁČKOVÁ, V. Genofond bramboru – banka in vitro. Přehled a hlavní charakteristiky udržované kolekce bramboru. Havlíčkův Brod Výzkumný ústav bramborářský, 2009. 68 s.
 • HORÁČKOVÁ, V. - DĚDIČ, P.  Metodika přípravy bezvirových materiálů bramboru v novošlechtění a udržovacím šlechtění s využitím biotechnologických a virologických    postupů.   Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2009. 28 s.
 • HORÁČKOVÁ, V. - DĚDIČ, P. - PTÁČEK, J. - KREUZ, L. Experimentální kolekce    geneticky modifikovaného bramboru in vitro a její využití.  Vědecké práce -  Výzkumný   ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 67-73
 • JŮZL, M.-ELZNER, P.-HLUŠEK, J.-ČÍŽEK, M.-LOŠÁK, T. Výnos a kvalita brambor hnojených selenem. Bramborářství, 17, 2009, č. 2, s. 13-15   
 • JŮZL, M.-ROŽNOVSKÝ, J.-ELZNER, P.-JANEČKA, L.-KASAL, P. Porovnání délky fenologických růstových fází brambor na rozdílných lokalitách Žabčice a Valečov. Vědecké    práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 119-125
 • KASAL, P. Možnosti efektivnějšího využití dusíkatých hnojiv u brambor. Farmář, 15, 2009, č. 2, příloha Speciál s. XX-XXII
 • KASAL, P.-ČEPL, J. Aktuální poznatky v ochraně brambor proti plevelům. Farmář, 15, 2009, č. 2, příloha Speciál s. XVI-XX
 • KASAL, P.-ČÍŽEK, M.-SVOBODOVÁ, A. Vliv zpracování půdy na její fyzikální    vlastnosti a výnos vybraných tržních plodin. Vědecké práce – Výzkumný ústav     bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 139-150
 • KLOFÁČOVÁ, P.-RASOCHA, V. Nejdůležitější druhy savého hmyzu v porostech brambor a jejich determinace. Bramborářství, 17, 2009, č. 2, s. 8-11
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Konzumní brambory na poli, zahradě a v kuchyni. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský, 2009. 206 s.
 • KORŠUNOV, A.V. – ČEPL, J. - KASAL, P.-MITJUŠKIN,-A-KLIMANOV, V.- Effektivnost    lignohumatov i chelatov. Kartofel i ovošči, 2009, č. 8, s. 19-20
 • KRAJÍČKOVÁ, J.-KRPÁLKOVÁ, A. Zdravá sadba - základ kvalitní produkce brambor. Bramborářství, 17, 2009, č. 3, s. 7-8
 • KRÉDL, Z.-DĚDIČ, P.-POKORNÝ, R. Porovnání výsledků diagnózy viru svinutky    bramboru (PLRV) postupem ELISA v hlízách, skleníkových a polních rostlinách bramboru.   Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 17-23
 • KREJZAR, V.-PÁNKOVÁ, I.-KŮDELA, V.-HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P.   Stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 93-102
 • KREUZ, L. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. Identifikace genů rezistence u    bramboru (Solanum tuberosum) vůči Globodera sp. pomocí PCR markerů. Vědecké práce -     Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 75-82 formation in bread. Plant, Soil and Environment, 55, 2009, č. 5, s. 187-195
 • MATOUŠEK, J.-SCHUBERT, J.-DĚDIČ, P. Complementation analysis of triple gene block    of Potato virus S (PVS) revealed its capability to support systemic infection and aphid    transmissibility of recombinant Potato virus X. Virus Research, 146, 2009, s. 81-88
 • MAYER, V.-RŮŽEK, P.-KASAL, P.-VEJCHAR, D. Technologie lokální aplikace    minerálních hnojiv a přípravků při pěstování brambor: Metodická příručka. Praha:    Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2009. 48 s.
 • Moravec, T.-Plchová, H.-Dědič, P.-Čeřovská, N. Design of Potato leafroll virus    (PLRV) resistant potatoes. In XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin:    sborník abstraktů, 2. – 4. 9. 2009. Eds. I. Šafránková, H. Šefrová. Brno: MZLU, 2009, s. 28
 • PÁNKOVÁ, I. - KREJZAR, V. - KŮDELA, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Stanovení zamořenosti půd bakterií Streptomyces scabiei. Úroda, 57, 2009, č. 9, s. 46-48
 • PÁNKOVÁ, I. - KREJZAR, V.- KŮDELA, V.- HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P.  Indikátorové odrůdy - stanovení rizika výskytu aktinomycetové obecné strupovitosti.   Bramborářství, 17, 2009, č. 5, s. 8-10
 • PLCHOVÁ, H.-ČEŘOVSKÁ, N.-MORAVEC, T.-DĚDIČ, P. Short communication:  Molecular analysis of Potato leafroll virus isolates from the Czech Republic. Virus Genes,    39, 2009, s. 153-155
 • Plchová, H.-Čeřovská, N.-Moravec, T.-Dědič, P. Cloning of structural and   nonstructural gene sof Potato leafroll virus (PLRV) for antibodies production and their use    in development of PLRV resistant plants. In 8th International Symposium in the Series Recent advances in plant biotechnology, 1. – 4. 9. 2009 Szeged, Hungary, Book of Abstracts 74,  P35
 • PlchovÁ, H.-ČeŘovskÁ, N.-Moravec, T.-DĚdiČ, P. Cloning of structural and    nonstructural genes of Potato leafroll virus (PLRV) for antibodies production and its safety    detection. In Book of Abstracts 289, 34.FEBS Congress, 4.-9.7.2009, Prague
 • Polzerová, H. - Greplová, M. Acclimatization of somatic hybrids and plantlets after    chromosome doubling in Solanum genus. Acta Hort. (ISHS), 2009, 812, s. 337-342
 • POLZEROVÁ, H.GREPLOVÁ, M.- MAZÁKOVÁ, J.  Petri dish test for confirming    Phytophthora infestans resistance compared with laboratory assay. Vědecké práce –    Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 83-92
 • PTÁČEK, J.-DĚDIČ, P. Využití duplex QRT-PCR pro detekci mop top viru bramboru    (PMTV) a viru nekrotické kadeřavosti tabáku (TRV). In Aktuální poznatky v pěstování,    šlechtění, ochraně rostlin a zpracování produktů: Referáty z konference 12. - 13. 11. 2009 v Brně. Ed.: B. Badalíková. Brno: VÚPT 2009, s. 97-100
 • PTÁČEK, J. – DĚDIČ, P. Detekce  a identifikace izolátů viru svinutky bramboru (PLRV)     pomocí  molekulárních technik RT-PCR a qRT-PCR. Vědecké práce – Výzkumný ústav    bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 25-35
 • Ptáček, J.-Matoušek, J.-Orctová, L.-Dědič, P. Biolistický přenos populací    viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) do plevelných rostlin vyskytujících se na    bramborových polích a patogeneze PSTVd na Chamomilla reculita. In XVIII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin: sborník abstraktů, 2. – 4. 9. 2009. Eds. I.    Šafránková, H. Šefrová. Brno:  MZLU, 2009, s. 33
 • RASOCHA, V. Množení sadby brambor v České republice, historie a současnost.   Agromagazín, 10, 2009, č. 2, s. 31-34
 • RASOCHA, V.-HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P.-KLOFÁČOVÁ, P. Výskyt škůdců u       brambor a klimatické změny. Bramborářství, 17, 2009, č. 1, s. 10-12
 • RASOCHA, V.-HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P.-KLOFÁČOVÁ, P. Výskyt     nejdůležitějších škůdců brambor a možnosti jejich regulace. Agromanuál, 4, 2009, č. 6, s.    32-35
 • RŮŽEK, P.-KUSÁ, H.-KASAL, P.-NECHVÁTAL, M. Nové technologické postupy    při    pěstování brambor. Úroda, 57, 2009, č. 12, s. 24-28
 • SEDLÁK, P.-SEDLÁKOVÁ, V.-VENCOVÁ, J. Stav bramborářství v ČLR v současnosti z    pohledu 2008 International Workshop on Potato Diseases Detection Techniques.    Bramborářství, 17, 2009, č. 2, s. 15-17
 • SEDLÁKOVÁ, V.-HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Náchylnost odrůd bramboru k     některým chorobám hlíz v polních podmínkách. Bramborářství, 17, 2009, č. 5, s. 5-8
 • SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MAZÁKOVÁ, J. – SUCHÁNKOVÁ, P. Biologické a šlechtitelské vlastnosti somatických hybridů dihaploidního Solanum tuberosum ssp. tuberosum a S. bulbocastanum. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 55-66
 • SEDLÁKOVÁ, V. - SEDLÁK, P. - VEJL, P. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. –    ŠKODÁČEK,  Z. Characterisation of selected diploid genetic resources  of genus Solanum    intended  for somatic hybridization  with potato diploids. Agriculture    (Pol´nohospodárstvo), 55, 2009, č. 1, s. 17-25
 • SEDLÁKOVÁ, V. – VENCOVÁ, J. - HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Hodnocení    odrůd bramboru z hlediska výskytu aktinomycetové obecné strupovitosti, vločkovitosti a    stříbřitosti slupky hlíz v letech 2004-2008. In XVIII. Česká a slovenská konference o     ochraně rostlin: sborník abstraktů,  2. – 4. 9. 2009. Eds: I. Šafránková, H. Šefrová. Brno:     MZLU, 2009, s. 62.
 • SVOBODOVÁ, A.-KASAL, P. Zkušenosti s využitím kalů z čistírny odpadních vod k    organickému hnojení brambor. Bramborářství, 17, 2009, č. 5, s. 14-16
 • ŠEVČÍK, R.-KONDRASHOV, A.-KVASNIČKA, F.-VACEK, J.-HAMOUZ, K.- JIRUŠKOVÁ, M.-VOLDŘICH, M.-ČÍŽKOVÁ, H. The impal of cooking procedures on    antioxidant capacity of potatoes. Journal of Food and Nutrition Research, 48, 2009, č. 4, s.    171-177
 • ŠEVČÍK, R.-KVASNIČKA, F.- JIRUŠKOVÁ, M.- VACEK, J.-HAMOUZ, K.-VOLDŘICH, J.-ČÍŽKOVÁ, H. KONDRASHOV, A.-HOLASOVÁ, M.-FIEDLEROVÁ, V. Vliv odrůdy brambor a kulinární úpravy na jejich antioxidační kapacitu. Výživa a potraviny, 64, 2009, č. 6, s. 161-163
 • VENCOVÁ, J.-RASOCHA, V. Výskyt nejdůležitějších přenašečů v letech 2005 až 2009 ve vztahu k virovým chorobám brambor. Bramborářství, 17, 2009, č. 5, s. 10-12
 • VIEHMANNOVÁ, I.- Fernández CUSIMAMAMI, E.-BECHYNĚ, M.-VYVADILOVÁ, M.-GREPLOVÁ, M.  In vitro induction of polyploidy in yacon (Smallanthus sonchifolius).   Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 97, 2009, s. 21-25
 • VOKÁL, B.-ČÍŽEK, M. Faktory ovlivňující stabilitu produkce brambor v ČR. Agromagazín, 10, 2009, č. 11-12, s. 12-15 
 • VOKÁL, B. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ŠIMKOVÁ, D. – BUCHER, P. Vliv odrůdy, ročníku a stanoviště na výnos hlíz a škrobu, obsah škrobu a sušiny bramboru. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 17, 2009, s. 127-138
 • ZVOLÁNEK, J.-DOLEŽAL, P.-KASAL, P. Výsledky pokusů v Havlíčkově Borové v roce 2008. Bramborářství, 17, 2009, č. 1, s. 1-6
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec