Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2017

 • ČEPL, J. – KASAL, P. Možnosti stabilizace produkce brambor využitím kapkové závlahy.    Úroda. 2017, roč. 74, č. 12, vědecká příloha s. 133-138
 • ČEPL, J. – KASAL, P. – SVOBODOVÁ, A. Possibility of reduction of volunteer potato in subsequent crops In: Keynote Lectures and  Abstracts EAPR2017: 20th Triennial Conference, Versailles, 9-14 July 2017. Paris: ARVALIS, 2017. P116
 • ČEPL, J. – SVOBODOVÁ, A. Options of volunteer potato management in subsequent crops in the rotation. In: Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 45th International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 21st - 24th February    2017. Opatija: University of Zagreb, 2017, s. 581-588.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Doporučené odrůdy. Zemědělec. 2017, roč. 25, č. 16, s. 30-32. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2017. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 2, s. 6-11, 13. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor.   Úroda. 2017, roč. 65, č. 7, s. 74-77. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Doporučené odrůdy raných brambor.    Zemědělec. 2017, roč. 25, č. 38, s. 27. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2018. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 4, s. 6-8. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen brambor ze sklizně 2016 a situace na domácím a zahraničním trhu. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 1, s. 11-13. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika a rentabilita užitkových směrů brambor. Úroda. 2017, roč. 65, č. 10, s. 40-43. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. – KASAL, P. Options for stabilizing potato production using drip irrigation under extreme weather fluctuations. In: Keynote Lectures and Abstracts EAPR2017: 20th Triennial Conference, Versailles, 9-14 July 2017. Paris: ARVALIS, 2017. P004
 • DOMKÁŘOVÁ, J. České konzumní odrůdy bramboru. Agromanuál. 2017, roč. 12, č. 3, s. 118-120. ISSN 1801-7673.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. HLÁSNÁ ČEPKOVÁ, P. KOPECKÝ, P. Sekce okopanin, brambory S, řepa B. In: HOLUBEC, V. (ed.): Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. I. Polní a zahradní plodiny. Praha: VÚRV, 2017, s. 158-187. ISBN 978-80-7427-208-0.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ŠVECOVÁ, R. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2017. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2017.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Změny ve spektru a hospodářském významu škodlivých činitelů u brambor. Agromanuál. 2017, roč. 12,  č. 4, s. 46-49. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – LITSCHMANN, T. Fungicidní ochrana proti plísni bramboru a alternariovým skvrnitostem. Agromanuál. 2017, roč. 12, č. 5, s. 20-23, ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. Ochrana brambor v roce 2017.  Bramborářství. 2017, roč. 25, 2017, č. 4, s. 9-12. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. – MAZÁKOVÁ, J. SEDLÁK, P. PÁNKOVÁ, I. KREJZAR, V. LITSCHMANN, T.   Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách: Certifikovaná metodika.  1. vyd.  Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", 2017. 47 s. (Praktické informace č. 66). ISBN 978-80-86940-72-4.
 • HORÁČKOVÁ, V. Genové zdroje bramboru kolekce in vitro 2016. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2017. 75 s.
 • KASAL, P. Zkušenosti s herbicidy u brambor v roce 2016. Úroda. 2017, roč. 65, č. 2, s. 66-70. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Zkušenosti s regulací laskavců v bramborách. Agromanuál. 2017, roč. 12, č. 3, s. 22-24. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Užití digestátu ke hnojení brambor. Úroda. 2017, roč. 65, č. 3, s. 82-84. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Hodnocení odrůdové citlivosti brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu v roce 2017: Výsledky pokusů v Havlíčkově Borové. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 3, s. 7-10. ISSN 1211-2429.
 • KMOCH, M. Detekce virů bramboru pomocí PCR macroarray. Úroda. 2017, roč. 74, č. 12,  vědecká příloha s. 315-318.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky ve  vegetačním období roku 2017 z hlediska pěstování brambor. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 4, s. 3-6. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Kapková závlaha u brambor -    praktické zkušenosti v roce 2016. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 2, s. 1-2, 4-5. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Metodika nové prognózy a signalizace plísně bramboru na základě stanovení hodnoty indexu: Certifikovaná metodika.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2017. 19 s. (Praktické informace č. 67). ISBN 978-80-86940-74-8.
 • LITSCHMANN, T. –HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Praktické zkušenosti s kapkovou závlahou brambor v roce 2017. In: 24th International Poster Day Transport of Water, Chemical and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System Bratislava, 8. 11. 2017, s. 167-176.
 • PÁNKOVÁ, I. KREJZAR, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Bakteriální kroužkovitost bramboru Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus: Certifikovaná metodika.  1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav rostlinné výroby; Výzkumný ústav Havlíčkův Brod, 2017. 31 s. (Praktické informace č. 68). ISBN 978-80-86940-75-5.
 • PTÁČEK, J. – KREUZ, L. POLZEROVÁ, H. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J.  Identifikace vybraných odrůd bramboru českého původu technikou RAPD.  Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 4, s. 13-15. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. –  ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Metodický postup využití technik PCR a PCR v reálném čase pro detekci viru svinutky bramboru (PLRV). Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 3, s. 13-15. ISSN 1211-2429.
 • RŮŽEK, P. KUSÁ, H. – KASAL, P. Inovace pěstební technologie u brambor s ohledem na ochranu vod. Agromanuál. 2017, roč. 12, č. 1, s. 122-123. ISSN 1801-7673.
 • SEDLÁK, P. MAZÁKOVÁ, J. SEDLÁKOVÁ, V. RYŠÁNEK, P. VEJL, P. –DOLEŽAL, P. Virulence and mating type of Phytophthora infestans isolates in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica. 2017, vol. 48, no. 4, s. 185-192. ISSN 1805-9430.
 • SEDLÁKOVÁ, V. SEDLÁK, P. ZEKA, D. – DOMKÁŘOVÁ, J. – DOLEŽAL, P. – VEJL, P.    Evaluation of variations in plastid DNA non-coding regions in selected species of the genus Solanum.  Czech Journal of Genetics and Plant Breeding. 2017, vol. 53, no. 3, s. 127-131. ISSN 1212-1975.
 • SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P. Hnojení brambor během vegetace. Zemědělec. 2017, roč. 25, č. 18, s. 22-24. ISSN 1211-3816.
 • SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P. Growing technologies for potatoes focused on effective use of nitrogen from mineral fertilizers.  In: Keynote Lectures and Abstracts EAPR2017: 20th Triennial Conference, Versailles, 9-14 July 2017. Paris: ARVALIS, 2017. P109
 • SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P.  DOMKÁŘ, J. Technologie pěstování brambor zaměřená na efektivní využití dusíku z minerálních hnojiv. Úroda. 2017, roč. 74, č. 12, vědecká příloha s. 139-144.
 • ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Genofond bramboru - Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2016.    Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2017.
 • ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. Tvorba nových genotypů s využitím různých zdrojů rezistence, zpětné křížení, testování hybridnosti pomocí PCR metod a vybraných hospodářských vlastností. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-2429.
 • URBAN, J. – KRPÁLKOVÁ, A. Možnosti využití technologie aeroponie při množení sadby bramboru a produkci dalších plodin. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 1, s. 14-17. ISSN 1211-2429.
 • VACEK, J. – PLÍŠTIL, T. VAŠÁK, F. Energy saving ventilation control of bulk stored potatoes. In: Keynote Lectures and Abstracts EAPR2017: 20th Triennial Conference, Versailles, 9-14 July 2017. Paris: ARVALIS, 2017. P138
 • VACEK, J. VEJCHAR, D. Půdoochranná technologie důkování/hrázkování při pěstování brambor v odkameněných hrůbcích. Úroda. 2017, roč. 74, č. 12, vědecká příloha s. 501-504.
 • VOKÁL, B. K životnímu jubileu doc. Ing. Vlastimila Rasochy, CSc. Bramborářství. 2017, roč. 25, č. 3, s. 16. ISSN 1211-2429.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec