Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod pořádá cyklus odborných workshopů nad řešenými projekty – WORKSHOP č. 3
neděle, 1. května 2022

1632_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

28.3.2022 proběhnul ve Výzkumném ústavu bramborářském již třetí odborný workshop z připravované řady workshopů nad řešenými projekty. Byla diskutována např. témata ochrany brambor a kapkové závlahy.

Program workshopu:

Účastníci workshopu byli vždy seznámeni s projednávaným projektem, s jeho cíli, získanými poznatky a dosaženými výsledky. Následně proběhla nad daným projektem podrobná rozprava.

 

Workshop se uskutečnil za podpory projektů NAZV QK21010083, QK1910045, QK1910277, QK1910382, QK1910028, QK1910270, TAČR TH04030159, MŠMT LTI20007 a dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) 2018–2022 číslo MZE-RO1622.

Název projektu: Ekologická ochrana konzumních brambor jako zdravé zeleniny proti vybraným půdou a sadbou přenášeným patogenům.
Projekt: QK21010083
Doba řešení: 2021-2024
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Martin Kmoch, Ph.D. 
Spoluřešitelská pracoviště: Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Lukáš Musil

Obsahem projektu je problematika ekologické ochrany brambor proti vybraným houbovým patogenům (Rhizoctonia solani, Helminthosporium solani, Fusarium spp., Phoma spp.) a bakteriálním patogenům (Pectobacterium spp. a Dickeya spp.) přenášeným půdou a sadbou za využití biopesticidů (rostlinných silic). Nejdříve budou provedeny laboratorní pokusy (např. na Petriho miskách), kdy budou vybrány nejúčinnější látky a jejich kombinace. Po laboratorních experimentech budou otestovány účinné látky na hlízách pomocí umělé inokulace (kurativní a projektivní účinnost), a následně v poloprovozu (aplikace při sázení, naskladnění apod.). Součástí projektu je i stanovení vlivu pěstebních technologií (biofumigace, mechanické ničení natě) na rozvoj nežádoucích patogenů bramboru (Rhizoctonia solani, Helminthosporium solani, Fusarium spp., Pectobacterium spp. a Dickeya spp.). Pro tento účel budou vypracovány metodiky detekce a kvantifikace vybraných patogenů v půdě a hlízách bramboru za využití real-time PCR metody.

Inhibice růstu mycelia R. solani po aplikaci cinnamaldehydu o koncentraci 0–1600 ppm Inhibice růstu mycelia R. solani po aplikaci α-pinenu o koncentraci 0–1600 ppm
Název projektu: Vývoj nových prvků řízení kapkové závlahy při pěstování brambor včetně fertigace a aplikace přípravků na ochranu rostlin.
Projekt: TH04030159
Doba řešení: 2019-2022
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Pavel Kasal, Ph.D. 
Spoluřešitelská pracoviště:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., AGROFIM CZECH s.r.o., AGRO Posázaví, a.s., Vesa Česká Bělá, a.s., Workswell s.r.o.

V posledních letech se v souvislosti se změnami klimatu stále častěji vyskytují během vegetačního období suché periody, které značně ovlivňují pěstování zemědělských plodin. Nejúčinnějším opatřením je využití závlahy. V případě pěstování brambor v bramborářské oblasti ČR však je možná závlaha značně limitována vodními zdroji. Možným řešením je využití kapkové závlahy, která značně snižuje nároky na množství potřebné vody ve srovnání s jinými typy používaných závlah (závlahy postřikem) při dosažení srovnatelného efektu.
Řešení se zabývá vývojem nových prvků v řízení kapkové závlahy při pěstování brambor s ohledem na co nejefektivnější využití vody. Součástí je přesné použití živin prostřednictvím závlahové vody, nebo aplikace některých přípravků na ochranu rostlin. Cílem projektu je využití pozemních metod sledování fyziologického stavu rostlin experimentálně ovlivněných závlahou, hnojením a zdravotním stavem rostlin pro interpretaci dat z dálkového spektrálního sledování porostů. Výsledky analýzy obrazu o stavu porostu získaného z bezpilotního létání nad plodinou budou použity při vývoji softwaru pro management porostu v konkrétním zemědělském podniku.

Řídící jednotka kapkové závlahy v polním pokusu Meteorologická stanice pro měření aktuálních
meteorologických dat 
Název projektu: Identifikace metabolitů korelujících s kvantitativní rezistencí k Phytophthora infestans.
Projekt: QK1910045
Doba řešení: 2019-2023
Řešitelské pracoviště: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Marie Greplová, Ph.D.
Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Vesa Velhartice, a. s.

Cílem projektu je nalezení skupiny metabolitů, které budou fungovat jako biomarkery horizontální rezistence patogenu Phytophthora infestans (PI), nalezení korelace mezi skupinou metabolitů a ne/schopností invaze a šíření se PI v rostlině. Do experimentů jsou zařazeny plané druhy rodu Solanum: S. pinnatisectum/S. bulbocastanum/S. verrucosum, somatické hybridy, vybrané komerční odrůdy a kříženci z Vesa Velhartice. Izoláty PI byly poskytnuté ČZU Praha. Metabolomická odezva je sledována po cílené infekci (i v kombinaci s chemickým ošetřením systémovým fungicidem) na rostlinách nebo oddělených listech in vitro a u polních rostlin v přirozeném tlaku PI před a po projevu infekce (ve variantě chemicky ošetřené a neošetřené). Byly vytipovány kandidátní molekuly s pozitivní korelací k rezistenci PI.

Název projektu: Inovace v pěstebních technologiích u okopanin a zeleniny pro lepší využití vody ze srážek i závlah, vyšší stabilitu výnosů a kvality produkce.
Projekt: QK1910382
Doba řešení: 2019-2023
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.   
Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., P & L, spol. s r.o., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Půdoochranné protierozní technologie u okopanin nejsou v současné době dostatečně a komplexně propracovány a zpravidla se používají univerzální postupy jako přerušovací a zasakovací pásy, nebo sázení (setí) po vrstevnici, které speciálně u brambor není příliš účinné. V souvislosti se zpřísněním standardů DZES 5 se uplatňují dříve vyvinuté metody jako důlkování a hrázkování. Předmětem projektu je řešení problémů s nižší účinností nyní používaných strojů a postupů. U půdoochranných paketů u brambor náhradu důlkovacího kola s lopatkami novým originálním zařízením pro vytváření větších a stabilnějších důlků a hrázek řešícím také dosud nízkou účinnost u hrudovitých a suchých, písčitých. Vyvíjen je  nový systém přihnojování brambor za vegetace v kombinaci s kypřením řešící problémy s kvalitou hlíz a znečišťováním vod. Předmětem řešení je dále cukrovka a zeleniny. U cukrovky jsou řešeny současné problémy s půdní strukturou a rozplavováním půdních agregátů. Rovněž je inovován meziřádkový kypřič pro plečkování s vytvářením hrubé struktury půdy na povrchu a důlků pro zadržení srážkové vody, pod které budou aplikována hnojiva a zadržená voda bude využita pro transport živin ke kořenům. U zeleniny je hlavní pozornost věnována povrchové struktuře půdy a zlepšení infiltrace vody do půdy při závlaze postřikem (náhrada kapkovou závlahou je u některých druhů zelenin problematická - zasychání okrajů listů při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu). 

Název projektu: Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím.
Projekt: QK1910028
Doba řešení:  2019-2022
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Josef Vacek, Ph.D.  
Spoluřešitelská pracoviště: Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Vesa Velhartice, a. s., VŠCHT Praha

Více se o projektu dozvíte v následujícím videu, kde od 5 min. a 30 s. je reportáž k tomuto tématu.

Název projektu: Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik.
Projekt: QK1910270
Doba řešení: 2019-2023
Řešitelské pracoviště:  Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Ervín Hausvater, CSc.   
Spoluřešitelská pracoviště:  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Cílem projektu je navrhnout a ověřit nové účinné způsoby ochrany brambor vůči mandelince bramborové, založené na nových poznatcích o genetických, ekologických a fyziologických charakteristikách, mezipopulačních a meziročníkových rozdílech ve fenologii, výskytu škůdce a rezistenci k pesticidům a na využití metod biologické regulace pomocí entomopatogenních hub a hlístic.
Projekt komplexně řeší problematiku mandelinky bramborové. Navrhuje a ověřuje možnosti ochranných opatření integrujících chemickou ochranu s ochranou biologickou. To spočívá v ověření udržitelnosti stávajících a perspektivy nových insekticidních látek a ověření dostupných entomopatogenních hlístic a hub "in situ" (v polních podmínkách) v souvislosti s ochranou chemickou. Komplexnost přináší studium genetické struktury a dynamiky, chování a ekologických interakcí s dopadem na adaptabilitu škůdce.Mandelinka bramborová ohrožuje stabilní produkci bramboru ve všech hlavních pěstitelských oblastech v České republice, zejména kvůli přizpůsobivosti a ztrátě vnímavosti k základním účinným látkám dostupných insekticidů. Projekt studuje biologii škůdce v interakci s biotickými a abiotickými vlivy a zásahy vedoucími k regulaci jeho škodlivosti. Integrovaná ochrana a zejména účinná biologická ochrana je řešením omezující vstupy pesticidů a snižující tak zátěž pro životní prostředí a zdraví lidí.

Různá vývojová stádia larev mandelinky bramborové Různá vývojová stádia larev mandelinky bramborové

 

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec