Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce 2009

Zkratka za názvem článku: (A) = článek publikován v angličtině.

 • Petr Dědič, Zdeněk Krédl,  Radomír Pokorný, Jiří Ptáček:
  Možnost  zvýšení spolehlivosti sériové diagnózy viru svinutky bramboru  (PLRV) v hlízách a rostlinách bramboru modifikovaným postupem ELISA (Č)
 • Zdeněk Krédl, Petr Dědič, Radomír Pokorný:
  Porovnání výsledků diagnózy viru svinutky bramboru (PLRV) postupem ELISA v hlízách, skleníkových a polních rostlinách bramboru (Č)
 • Jiří Ptáček, Petr Dědič:
  Detekce  a identifikace izolátů viru svinutky bramboru (PLRV)  pomocí  molekulárních technik RT-PCR a qRT-PCR (Č)
 • Marie Greplová, Hana Polzerová:
  Hodnocení somatických hybridů v polních podmínkách (A)
 • Marie Greplová, Hana Polzerová, Lukáš Kreuz:
  Hodnocení somatických hybridů Solanum bulbocastanum (+) S. tuberosum cv. Korneta (A)
 • Vladimíra Sedláková, Petr Sedlák, Pavel Vejl, Jaroslava Domkářová, Vendulka Horáčková,Kateřina Hejtmánková, Vladimír Pivec, Jana Mazáková, Pavla Suchánková:
  Biologické a šlechtitelské vlastnosti somatických hybridů dihaploidního Solanum tuberosum ssp. tuberosum a S. bulbocastanum (Č)
 • Vendulka Horáčková, Petr Dědič, Jiří Ptáček, Lukáš Kreuz:
  Experimentální kolekce geneticky modifikovaného  bramboru  in vitro a její  využití (Č)
 • Lukáš Kreuz, Jaroslava Domkářová, Vendulka Horáčková:
  Identifikace genů rezistence u bramboru (Solanum tuberosum) vůči Globodera sp. pomocí PCR markeru (Č)
 • Hana Polzerová, Marie Greplová, Jana Mazáková:
  Srovnání Latoratorního testu rezistence k P. infestans s testem na Petriho misce  (A)
 • Václav Krejzar, Iveta Pánková, Václav Kůdela, Ervín Hausvater, Petr Doležal:
  Stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz (Č)
 • Karel Hamouz, Jaromír Lachman, Jaroslav Čepl, Petr Dvořák, Matyáš Orsák, Milan Čížek:
  Obsah askorbové kyseliny v bramborách v závislosti na genotypu, stanovištních podmínkách a minerální výživě (Č)
 • Karel Hamouz, Jaromír Lachman, Kateřina Pazderů, Kateřina Hejtmánková, Josef Vacek, Jaroslava Domkářová, Vendulka Horáčková:
  Antioxidační aktivita brambor s barevnou dužninou vypěstovaných v odlišných klimatických podmínkách (A)
 • Miroslav Jůzl, Jaroslav Rožnovský, Petr Elzner, Libor Janečka, Pavel Kasal:
  Porovnání délky fenologických růstových fází brambor na rozdílných lokalitách Žabčice a Valečov (Č)
 • Bohumil Vokál, Jaroslava Domkářová, Dagmar Šimková, Petr Bucher:
  Vliv odrůdy, ročníku a stanoviště na výnos hlíz a škrobu, obsah škrobu a sušiny bramboru (Č)
 • Pavel Kasal, Milan Čížek, Andrea Svobodová:
  Vliv zpracování půdy na její fyzikální vlastnosti a výnos vybraných tržních plodin (Č)
 • Jaroslav Čepl, Pavel Kasal:
  Vliv genotypu na výnosové ukazatele slunečniče topinamburu (Helianthus tuberosus L.) (Č)
Možnost  zvýšení spolehlivosti sériové diagnózy viru svinutky bramboru  (PLRV) v hlízách a rostlinách bramboru modifikovaným postupem ELISA

DĚDIČ,P. – KRÉDL,Z. – POKORNÝ, R. – PTÁČEK,J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 7-16

Základní varianta ELISA (DAS) byla v řadě srovnávacích pokusů porovnána se zkrácenou variantou ELISA se společnou aplikací a inkubací antigenů (zkoušené šťávy) a enzymových konjugátů protilátek TS (kokteil) ELISA.  Kromě zrychlení vlastního testu a  snížení  materiálových a pracovních nákladů byla  u TS ELISA oproti DAS ELISA prokázána též  vyšší citlivost detekce.  Této vyšší citlivosti modifikovaného postupu lze výhodně využít ke zvýšení spolehlivosti detekce PLRV i při jeho  nižší koncentraci.

TS ELISA; citlivost a spolehlivost; skleníkové a polní rostliny; hlízy

Kontaktní adresa:
Ing. Petr DĚDIČ, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.:+420 569 466 232, e-mail: dedic@vubhb.cz

Porovnání výsledků diagnózy viru svinutky bramboru (PLRV) postupem ELISA v hlízách, skleníkových a polních rostlinách bramboru 

KRÉDL, Z.  –  DĚDIČ, P.  – POKORNÝ, R.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 17-23

U sedmi odrůd bramboru s vyšším zastoupením infikovaných jedinců virem svinutky bramboru (PLRV)  byla porovnávána jeho detektabilita metodou  DAS ELISA srovnávacím testováním skleníkových a polních rostlin a hlíz. Tradiční posklizňové očkové skleníkové zkoušky tak byly verifikovány hodnocením rostlin na poli pěstovaných ze zbytků původních hlíz. Rostliny jak ve skleníku, tak na poli byly hodnoceny ve dvou postupných termínech se statistickým vyhodnocením jak četnosti pozitivních nálezů, tak extinkčních hodnot ve vlastní ELISA. Z detailního hodnocení zejména vyplynulo, že přes určité podhodnocení výskytu PLRV v očkové skleníkové zkoušce rostlin oproti hodnocení polních rostlin, nejsou tyto rozdíly statisticky významné. Nejlepší výsledky při hodnocení ve II. termínu na poli souvisí též se zvýšenou koncentrací viru svinutky u starších rostlin. Laboratorní diagnóza PLRV metodou DAS ELISA přímo z dužiny hlíz jak z jejich pupkové, tak korunkové části nepřinesla uspokojivé výsledky. Hlavní příčinou bude nižší koncentrace viru v dužině hlíz po jejich dlouhodobém uložení ve skladu s nízkou teplotou. 

brambory; PLRV;  DAS ELISA;  diagnóza; hlízy; skleníkové a polní rostliny

Kontaktní adresa:
Ing. Petr DĚDIČ, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.:+420 569 466 232, e-mail: dedic@vubhb.cz

Detekce  a identifikace izolátů viru svinutky bramboru (PLRV)  pomocí  molekulárních technik RT-PCR a qRT-PCR

PTÁČEK, J. – DĚDIČ, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 25-35

U 55 sbírkových izolátů tohoto viru byly ověřeny možnosti jeho detekce v postupech RT-PCR a qRT-PCR.  Pro vlastní zkoušení byly používány jak metody izolace celkové nukleové kyseliny (NA), tak imunovazebné techniky (IC). U RT-PCR byly získány optimální výsledky pomocí primerů dle Solimana, kterými byly detekovány všechny zkoušené izoláty.  Pro detekci PLRV metodou qRT-PCR  byly na základě sekvenční analýzy vlastního izolátu (uvedeno v Gene bank) navrženy tři sady primerů a sondy TaqMan. K vizualizaci  amplifikátů virové NA  v postupech dvoukrokové qRT-PCR bylo používáno  jak nespecifické značení pomocí SYBR Green, tak vlastní specifické  TaqMan sondy. Uspokojivé výsledky detekce byly dosaženy se všemi sadami primerů, nejlepší výsledky dávala sada primerů L3 (SYBR Green) a L2 (TaqMan sonda). Detekce PLRV pomocí qRT-PCR byla možná a spolehlivá při obou postupech značení DNA. Dosažené výsledky byly z hlediska citlivosti a spolehlivosti porovnány s metodou ELISA.

brambory;  PLRV; RT-PCR; qRT-PCR

Kontaktní adresa:
RNDr. Jiří PTÁČEK, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 231, fax: +420 569 421 578, e-mail: ptacek@vubhb.cz

Hodnocení somatických hybridů v polních podmínkách

GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod, 2009, 17: 37-45

Somatické hybridy pocházejí ze dvou fúzních kombinací, z fúze diploidního S. bulbocastanum 8003 (blb 8003, 2n=2x=24) a dihaploida S. tuberosum 243 (dh tbr 243; tbr cv. Karin × S. phureja) a z fúze mezi diploidním S. pinnatisectum 8166 (pnt 8166, 2n=2x=24) a S. tuberosum cv. Bintje (tbr cv. Bintje). Hodnoceny byly různé agronomické vlastnosti (vývoj rostlin během vegetace, napadení porostu P.  infestans a L. decemlineata, výnos a počet hlíz, morfologie a celkový dojem hlíz). Ve skupině somatických hybridů blb 8003 + tbr dh 243 byly statisticky významné rozdíly ve vzcházení, nasazení hlíz a výnosu somatických hybridů vůči tbr rodiči. Ve druhé skupině pnt 8166 + tbr cv. Bintje žádný významný rozdíl nebyl zaznamenán ani u jednoho ze sledovaných znaků. Hodnocení porostu u somatických hybridů kombinace blb 8003 + tbr dh 243 bylo značně omezené pozdním vzcházením. Rezistence rovněž z toho důvodu nemohla být spolehlivě zhodnocena. U somatických hybridů kombinace pnt 8166 + tbr cv. Bintje bylo zjištěno napadení mandelinkou, ale ukázalo se mírné zvýšení rezistence k P. infestans.

Solanum tuberosum; Solanum bulbocastanum; Solanum pinnatisectum; somatický hybrid  

Kontaktní adresa:
Ing. Marie GREPLOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 241, fax: +420 569 421 578, e-mail: greplova@vubhb.cz

Hodnocení somatických hybridů Solanum bulbocastanum (+) S. tuberosum cv. Korneta

GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H. – KREUZ, L.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod, 2009, 17: 47-53

Protoplasty S. bulbocastanum PI 243345 (+) S. tuberosum cv. Korneta byly zfúzovány pomocí elektrického pole. Fúzní experiment poskytl organogenní kalusy. Celkem se podařilo získat 102 rostlin. U 38 byla potvrzena hybridnost pomocí průtokové cytometrie a RAPD. Přes úspěch somatické hybridizace z hlediska výtěžnosti, hybridní rostliny rostly a kořenily velmi pomalu a projevovaly se u nich morfologické abnormality. Příčiny těchto projevů jsou diskutovány.

brambor; morfologie rostlin; plané druhy; somatická hybridizace

Kontaktní adresa:
Ing. Marie GREPLOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 241, fax: +420 569 421 578, e-mail: greplova@vubhb.cz

Biologické a šlechtitelské vlastnosti somatických hybridů dihaploidního Solanum tuberosum ssp. tuberosum a S. bulbocastanum

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – VEJL, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MAZÁKOVÁ, J. – SUCHÁNKOVÁ, P.
Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 55-66

Fúzí protoplastů v elektrickém fúzním poli bylo získáno 27 somatických hybridů dihaploidních klonů Solanum tuberosum ssp. tuberosum a vybraných klonů druhu Solanum bulbocastanum. U těchto genotypů byly charakterizovány šlechtitelsky významné morfologické, fyziologické, cytologické a biochemické vlastnosti. Somatické hybridy vykazovaly viditelně intenzivnější růst, vývoj a vzrůst než rodičovské genotypy a mnoho morfologických znaků přechodného charakteru. Odolnost k Phytophthora infestans byla hodnocena metodou listových terčíků, a dále v podmínkách s přirozeným infekčním tlakem patogena v jednoletém pokusu v oblasti Prahy. Výsledky informují o vysoké polní odolnosti hybridů, v laboratorním pokusu soubor vykazuje střední až vysokou odolnost vůči všem rasám překonávajícím geny odvozené ze Solanum demissum. Všechny hybridy tvořily hlízy. Hlízy obsahovaly množství glykoalkaloidů solaninu a chaconinu srovnatelné s výchozím dihaploidním bramborem, u třech genotypů byla zjištěna hodnota vyšší než limitních 200 mg.kg-1 čerstvé hmoty. Cytologické vlastnosti byly hodnoceny z hlediska ploidie a fertility pylu. Podle výsledků průtokové cytometrie bylo všech 27 genotypů tetraploidních, a tedy potenciálně vhodných pro křížení s tetraploidním bramborem. Viabilita pylových zrn nedosahovala deseti procent, což může významně limitovat další využitelnost hybridů ve šlechtitelském programu bramboru. Za předpokladu úspěšného křížení by však tyto hybridy mohly představovat velký potenciál ve šlechtění bramboru na rezistenci k P. infestans.

somatický hybrid; Solanum; Phytophthora infestans; šlechtění bramboru; fúze protoplastů

Kontaktní adresa:
Ing. Vladimíra SEDLÁKOVÁ, Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: +420 224 382 563, e-mail: sedlakova@af.czu.cz

Experimentální kolekce geneticky modifikovaného  bramboru  in vitro a její  využití

HORÁČKOVÁ, V. –  DĚDIČ, P. –  PTÁČEK, J–   KREUZ, L.
Vědecké práce -  Výzkumný ústav bramborářský,  Havlíčkův  Brod, 2009, 17: 67-73

V publikaci  jsou shrnuty údaje  o složení a dlouhodobém uchovávání linií  geneticky modifikovaného  bramboru v kolekcích   in vitro.  Uvedeno  je  konkrétní využívaní materiálu při řešení výzkumných projektů s problematikou geneticky modifikovaného  bramboru ve Výzkumném  ústavu  bramborářském  v   Havlíčkově  Brodě.

brambory; GMO; geneticky modifikované brambory;  dlouhodobá kultivace in vitro

Kontaktní adresa:
Ing. Vendulka HORÁČKOVÁ, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 220, fax: +420 569 421 578, e-mail: horackova@vubhb.cz

Identifikace genů rezistence u bramboru (Solanum tuberosum) vůči Globodera sp. pomocí PCR markeru

KREUZ, L. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 75-82

Endoparazitická cystotvorná háďátka rodu Globodera sp. celosvětově způsobují významné ztráty v bramborářských oblastech. V minulosti byla do odrůd vnesena řada rezistentních genů z kulturních a planých druhů. Objasněním molekulární podstaty rezistence můžeme porozumět interakci hostitel – patogen a usnadnit tvorbu nových odolných odrůd. Cílem naší práce bylo otestovat DNA markery determinující lokusy Grp1 a GroI nalézající se na chromozomu V respektive VII. Výsledky analýz byly konfrontovány s fenotypovým projevem při provokačních testech a daty získanými z databáze EPCD. Celkem bylo testováno 157 genotypů. Lokus Grp1 byl nalezen u 58 jedinců a lokus GroI u 35 jedinců. U většiny testovaných genotypů se také prokázal fenotypový projev rezistence vůči Globodera sp.

brambory; Solanum tuberosum; Globodera rostochiensis; Globodera pallida; DNA markery

Kontaktní adresa:
Ing. Lukáš KREUZ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 244, fax: +420 569 421 578, e-mail: kreuz@vubhb.cz

Srovnání Latoratorního testu rezistence k P. infestans s testem na Petriho misce

POLZEROVÁ, H. – GREPLOVÁ, M. – MAZÁKOVÁ, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod, 2009, 17: 83-92

Cílem tohoto článku je otestovat a srovnat efektivitu testu rezistence na Petriho misce s Laboratorním testem podle VLEESHOUWERS a kol. (1999). Byly zjištěny významné rozdíly ve stupni růstu lézí (LGR) a efektivitě infekce (IE) srovnávaných testů rezistence. Použitím testu na Petriho misce bylo dosaženo vyššího stupně infekce a vyšší variability projevů infekce u testovaných genotypů. Výsledky obou testů spolu významně korelovaly. Byla prokázána užitečnost pětidenního sledování u testu na Petriho misce. Pomocí obou použitých testů se podařilo odhalit v testované skupině genotypy s vysokou úrovní relativní rezistence k P. infestans. Test na Petriho misce se ukázal jako vhodný nástroj pro testování a následnou selekci šlechtitelských materiálů zvláště somatických hybridů.

plíseň; lístky; resistence; Solanum; somatický hybrid 

Kontaktní adresa:
Mgr. Hana POLZEROVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 241, fax: +420 569 421 578,  e-mail: h.polzerova@vubhb.cz

Stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům bakteriálních měkkých hnilob testováním plátků hlíz

KREJZAR, V. – PÁNKOVÁ, I. – KŮDELA, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P.
Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 93-102

Rezistence odrůd bramboru k měkkým hnilobám způsobovaným třemi pektinolytickými bakteriemi rodu Erwinia (= Pectobacterium) a dvěmi pektinolytickými bakteriemi rodu Pseudomonas byla stanovena testováním plátků hlíz. Z celkového počtu testovaných 134 odrůd a novošlechtění byla vůči Erwinia carotovora subsp. carotovora rezistentní odrůda Berber a vůči E. chrysanthemi byla rezistentní odrůda Verona. Ostatní testované odrůdy a novošlechtění byly vůči třem druhům rodu Erwinia slabě náchylné (0 - 12 odrůd), náchylné (65 - 79 odrůd) a vysoce náchylné (39 - 56 odrůd). Naproti tomu k Pseudomonas viridiflava ze 134 odrůd a novošlechtění bylo 39 rezistentních, 63 slabě náchylných, 30 náchylných a 2 velmi náchylné. Schopnost P. marginalis pv. marginalis rozkládat pletiva hlíz bramboru byla relativně nízká. Ze 134 odrůd a novošlechtění bylo 122 rezistentních, 12 slabě náchylných a žádná odrůda nebyla náchylná a velmi náchylná. Žádná z nejrozšířenějších odrůd bramboru v ČR (dle plochy množení odrůd v roce 2009) nebyla vůči pektinolytickým bakteriím rodu Erwinia rezistentní. K slabě náchylným patřily odrůdy Magda, Marabel, Adéla a Dali, k náchylným odrůdy Ornella, Impala a Princess.

bakteriální měkké hniloby; Erwinia carotovora subsp. atroseptica; E. c. subsp. carotovora; E. chrysanthemi; Pseudomonas marginalis; P. viridiflava; rezistence; brambory

Kontaktní adresa:
Ing. Václav KREJZAR, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i.,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6, Česká republika
tel: +420 233 022 470, fax: +420 233 311 592, e-mail: krejzar@vurv.cz

Obsah askorbové kyseliny v bramborách v závislosti na genotypu, stanovištních podmínkách a minerální výživě

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – ORSÁK, M. – ČÍŽEK, M.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 103-109

Výsledky přesných polních pokusů z let 2004 až 2008 ukázaly, že průkazný vliv na obsah askorbové kyseliny (AK) měla odrůda; Marabel (247,6 mg AK/kg č.h.) předčila ostatní odrůdy se žlutou i barevnou dužninou v obsahu AK o 13 až 74%. V navazujících pokusech byl v roce 2009 zjištěn ve skupině osmi odrůd s fialovou nebo červenou dužninou o 17,7 % nižší obsah AK proti kontrolní odrůdě Agria se žlutou dužninou; průkazné rozdíly byly zjištěny též v rámci skupiny odrůd s barevnou dužninou, přitom nejvyššího obsahu AK dosáhla odrůda Highland Burgundy Red (v r. 2009 232,8 mg/kg č.h.) s červenou dužninou. Negativní vliv na obsah AK měla vysoká dávka N hnojení. Dále se projevil trend k vyšším obsahům AK na nejteplejším stanovišti v Polabské nížině.

askorbová kyselina; brambory; fialová a červená dužnina; lokalita; hnojení

Kontaktní adresa:
Prof. Ing. Karel HAMOUZ, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
tel.: +420 224 382 548, fax: +420 224 382 535, e-mail: hamouz@af.czu.cz

Antioxidační aktivita brambor s barevnou dužninou vypěstovaných v odlišných klimatických podmínkách

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – PAZDERŮ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – VACEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 111-118

V přesných polních pokusech na třech stanovištích v České republice byl sledován vliv odrůd brambor se žlutou, červenou a fialovou dužninou a vliv stanovištních podmínek na antioxidační aktivitu (AA) hlíz (stanovenou ABTS metodou jako ekvivalent mg kyseliny askorbové v mg/100 g č.h.). Nejvyšší AA byla zjištěna u odrůdy Violette s tmavě fialovou dužninou (95,4 mg kyseliny askorbové/100 g č.h.). U odrůd s fialovou a červenou dužninou byla v průměru zjištěna 2,9 až 5,2 krát vyšší AA proti odrůdám žlutomasým. Průkazné rozdíly v AA se vyskytovaly i mezi odrůdami s fialovou nebo červenou dužninou, kde nejvyšších hodnot AA dosahovaly odrůdy s nejvyšším obsahem celkových anthokyanů (pohyboval se v rozmezí 18,6-64,1 mg kyanidinu/100 g č.h.). Výsledky neprokázaly vliv stanoviště na AA hlíz.

brambory; odrůdy s fialovou a červenou dužninou; antioxidační aktivita; anthokyany

Kontaktní adresa:
Prof. Ing. Karel HAMOUZ, CSc., Česká zemědělská univerzita,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.:  +420 224 382 548, fax: +420 224 382 535, e-mail: hamouz@af.czu.cz

Porovnání délky fenologických růstových fází brambor na rozdílných lokalitách Žabčice a Valečov

JŮZL, M. – ROŽNOVSKÝ, J. – ELZNER, P. – JANEČKA, L. – KASAL, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 119-125

Cílem článku bylo porovnání rozdílů v délce trvání fenologických růstových fází brambor na dvou rozdílných lokalitách  -  Žabčice (kukuřičná výrobní oblast) a Valečov (bramborářská výrobní oblast). Sledování probíhalo v letech 2004 až 2008 u rané odrůdy Karin. Pozorovány byly tyto fenologické fáze: počátek vzcházení, plné vzejití, nasazování poupat, počátek květu, plné kvetení, žloutnutí a odumírání natě. Zjistili jsme, že na délku trvání sledovaných fází, měla vliv lokalita. To bylo pravděpodobně způsobeno rozdílnými klimatickými podmínkami v průběhu vegetačního období.

brambory; fenologické fáze; lokality; odrůda

Kontaktní adresa:
Prof. Ing. Miroslav JŮZL, CSc., Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel.: +420 545 133 129, fax: +420 545 133 302, email: juzl@mendelu.cz

Vliv odrůdy, ročníku a stanoviště na výnos hlíz a škrobu, obsah škrobu a sušiny bramboru

VOKÁL, B. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ŠIMKOVÁ, D. – BUCHER, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 127-138

Cílem přesných polních pokusů provedených v letech 2005 – 2008 na vybraných stanovištích (5) v ČR s 16 odrůdami bramboru určenými především pro výrobu škrobu, bylo posoudit význam zkoušených faktorů pro tvorbu výnosu hlíz a škrobu, resp. obsahu škrobu a sušiny v hlízách. Ze čtyřletých výsledků je zřejmé, že vliv všech sledovaných faktorů přesáhl hranici statistické významnosti. Výnos hlíz i škrobu nejvýrazněji ovlivnil ročník (F = 196,27**, resp. 103,41**), obsah škrobu i sušiny naproti tomu odrůda (F = 51,51**, resp. 28,74**). Výnos hlíz u odrůd kolísal v průměru od 46,84 (Tomensa) do 65,65 t.ha-1 (Kuras), u stanovišť od 49,65 (Vysoká nad Jizerou) do 60,16 t.ha-1 (Lukavec), v letech pak od 49,74 (2006) do 62,30 t.ha-1 (2005). Tato tendence platila i pro výnos škrobu, který byl ovlivněn rozhodujícím způsobem výnosem hlíz. Obsah škrobu v hlízách u hodnocených odrůd se v průměru pohyboval od 18,06 (Sonate) do 22,71 % (Roberta), u stanovišť od 19,64 (Horažďovice) do 20,99 % (Valečov) a v letech od 19,51 (2007) do 20,78 % (2008). Obsah sušiny v hlízách u odrůd v průměru kolísal od 25,79 (Sonate) do 30,18 % (Roberta), na stanovištích od 27,38 (Lukavec) do 28,84 % (Vysoká) a v letech od 27,24 (2006) do 28,50 % (2008). Prokázalo se, že rozhodující význam pro obsah škrobu a sušiny v hlízách má odrůda, pro výnos hlíz a škrobu charakter ročníku a do určité míry i stanoviště, které výnos hlíz i škrobu ovlivnilo výrazněji než odrůda.

brambory; odrůda; stanoviště; ročník; výnos hlíz; výnos škrobu; obsah škrobu; obsah sušiny

Kontaktní adresa:
Ing. Bohumil VOKÁL, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 212, fax: +420 569 421 578, e-mail: vokal@vubhb.cz

Vliv zpracování půdy na její fyzikální vlastnosti a výnos vybraných tržních plodin

KASAL, P. – ČÍŽEK, M. – SVOBODOVÁ, A.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 139-150

V letech 2007 – 2009 byl sledován vliv dvou způsobů zpracování půdy (mělké zpracování, orba) při pěstování některých plodin (brambory, ozimá pšenice, jarní ječmen, hrách a mák) na její fyzikální vlastnosti, především objemovou hmotnost a pórovitost. Ve vztahu ke způsobu zpracování půdy byl sledován i výnos pěstovaných plodin. V podmínkách pokusu bylo zjištěno, že výrazněji ovlivnily půdní vlastnosti pěstované plodiny (u brambor průkazně) než způsob zpracování půdy. Vliv různého zpracování půdy na výnosy byl rozdílný v jednotlivých letech a též při pěstování plodin po obilnině (jarní pšenici), po okopanině (bramborách) a olejnině (máku). Při pěstování plodin po bramborách byly většinou dosaženy vyšší výnosy na minimalizační variantě s mělkým zpracováním půdy než po hlubším zpracování půdy orbou.

orba; mělké zpracování půdy; výnos; objemová hmotnost půdy; pórovitost

Kontaktní adresa:
Ing. Pavel KASAL, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 489 209, e-mail: kasal@vubhb.cz

Vliv genotypu na výnosové ukazatele slunečniče topinamburu (Helianthus tuberosus L.)

ČEPL, J. – KASAL, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2009, 17: 151-157

Do odrůdového polního pokusu ve výzkumné stanici VÚB Havlíčkův Brod Valečov (bramborářská výrobní oblast, nadmořská výška 460 m, roční úhrn srážek 652 mm, průměrná roční teplota vzduchu 7,0 °C, kambizem) bylo zařazeno deset genotypů topinamburu – Běloslupké, Reka, Refla, Karina, Urodny, Völkenroder spindel, Lola, Gigant, K 24 a C 63. Cílem sledování bylo ověřit vhodnost pěstování těchto odrůd v daných podmínkách a najít vhodné materiály z hlediska tvorby výnosů hlíz. Z výsledků let 2006 – 2008 bylo zjištěno, že nejvyššího výnosu hlíz dosáhly v průměru let genotypy Lola (59,4 t/ha), dále Běloslupké (56,2 t/ha), Karina (55,7 t/ha), Urodny (54,6 t/ha) a Völkenroder spindel (54,4 t/ha). Sledována byla i produkce nadzemní biomasy jednotlivých odrůd, kde nejvyššího výnosu sušiny z jednoho hektaru dosáhly genotypy Karina (11.0 t) a Lola (9,1 t).

slunečnice topinambur; genotyp; výnos hlíz

Kontaktní adresa:
Ing. Jaroslav ČEPL, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 214, fax: +420 569 421 578, e-mail: cepl@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec