Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce 2010

Zkratka za názvem článku: (A) = článek publikován v angličtině.

 • Libor Janečka, Petr Elzner, Miroslav Jůzl
  Porovnání působení listového hnojiva s obsahem selenu na výnosové ukazatele u brambor (Č)
 • Josef Vacek, Karel Hamouz, Kateřina Hejtmánková, Jaroslava Domkářová
  Hodnocení pěstování brambor pro speciální užití v České republice (A)
 • Petr Doležal, Ervín Hausvater
  Ověření metod prognózy plísně bramboru NoBlight a negativní prognózy v podmínkách České republiky v letech 2006–2010 (Č)
 • Václav Krejzar, Iveta Pánková, Václav Kůdela, Ervín Hausvater, Petr Doležal
  Reakce odrůd bramboru k pektinolytickým bakteriím  rodu Erwinia a Pseudomonas (Č)
 • Vladimíra Sedláková, Petr Sedlák, Jaroslava Domkářová, Vendulka Horáčková
  Studium variability nekódujících oblastí mitochondriální DNA u vybraných genových zdrojů rodu Solanum (Č)
 • Marie Greplová, Hana Polzerová
  Morfologická charakteristika somatických hybridů S. pinnatisectum + s. tuberosum cv. Bintje (A)
 • Hana Polzerová, Marie Greplová
  Hodnocení rezistence k Phytophthora infestans u somatických hybridů S. pinnatisectum + s. tuberosum cv. Bintje (A)
 • Vendulka Horáčková, Petr Dědič, Miloš Faltus
  Využití tkáňových kultur  pro eliminaci virové infekce bramboru (Č)
 • Jiří Ptáček, Petr Dědič, Josef Mertelík, Kateřina Kloudová
  Vliv podmínek vedení rostlin Solanum jasminoides na spolehlivost detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) pomocí  qRT-PCR (Č)
 • Dagmar Šimková, Jaroslava Domkářová, Bohumil Vokál, Petr Bucher
  Obsah amylózy a fosforu ve škrobu u odrůd brambor určených pro výrobu škrobu (Č)
Porovnání působení listového hnojiva s obsahem selenu na výnosové ukazatele u brambor

JANEČKA, L. – ELZNER, P. – JŮZL, M.  
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 7-13

V polním maloparcelním pokusu, který byl založen v roce 2010 byl sledován vliv foliární aplikace selenu v dávkách 200 a 400 g . ha -1 spolu s listovým hnojivem obsahujícím NK. Aplikace hnojiva byla provedena v období butonizace. Pokus probíhal na dvou sledovaných odrůdách – rané odrůdě Karin a polorané odrůdě Red Anna. Odběry vzorků pro růstové a výnosové analýzy byly provedeny 96 dní od sázení a 33 dní od aplikace hnojiva. Dosažené výsledky ukazují na statisticky průkazný vliv aplikovaného NK hnojiva na všechny sledované ukazatele. Varianta NK + 200 g Se dosáhla o 20 % vyššího výnosu než kontrolní varianta, ale rozdíl nebyl statisticky průkazný. Varianta NK + 400 g Se se již nevyrovnala výnosu kontrolní varianty (pokles o 14 %). Vliv odrůdy se potvrdil pouze u výnosu hlíz a hmotnosti celkové biomasy. Na množství nasazených hlíz pod trsem neměla odrůda průkazný vliv.

brambory; výnos; selen; listové hnojivo

Kontaktní adresa:
Ing. Libor JANEČKA, Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 1, 613 00 Brno
tel: +420 545 133 123, email: libor.janecka@mendelu.cz

Hodnocení pěstování brambor pro speciální užití v České republice

VACEK, J. – HAMOUZ, K. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 15-21

Brambory pro speciální užití jsou pěstovány pro jejich specifické kulinární vlastnosti a v poslední době pro zdraví prospěšné účinky. Zvláště hlízy brambor obsahující vyšší množství anthokyanů v dužnině jsou považovány za výborný zdroj přírodních antioxidantů. Pět odrůd s modrou dužninou, čtyři s červenou,  jedna se žlutou a srovnávací žlutomasá odrůda Agria byly v roce 2009 pěstovány na dvou rozdílných stanovištích (Valečov – vysočina, oblast pěstování sadby 460 m n.m., Přerov nad Labem – nížina, ranobramborářská oblast 178 m n.m.). Celkový výnos, výnos tržních hlíz a obsah glykoalkaloidů byly určeny při dozrání. Mimo to na stanovišti Valečov během vegetace bylo prováděno na neošetřených parcelách hodnocení odolnosti plísni bramboru v nati. Vyšší celkový výnos a výnos tržních hlíz a nižší obsah glykoalkaloidů byl zjištěn v průměru všech odrůd ve Valečově. Nejvyšší výnos tržních hlíz byl na obou stanovištích pozorován u referenční odrůdy Agria, následovaný ve Valečově odrůdou Rote Emma a v Přerově nad Labem odrůdami Blaue St. Galler a Blue Congo. Žádná odrůda se nepřibližovala obsahem glykoalkaloidů zdravotnímu limitu. Nejodolnější plísni bramboru v nati byla odrůda Rote Emma. 

anthokyany; výnos hlíz; glykoalkaloidy; plíseň bramboru

Kontaktní adresa:
Ing. Josef VACEK, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.:  +420 569 466 203,  e-mail: vacek@vubhb.cz

Ověření metod prognózy plísně bramboru NoBlight a negativní prognózy v podmínkách České republiky v letech 2006–2010

DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 23-41

Cílem práce bylo ověřování funkčnosti dvou metod prognózy plísně bramboru pro podmínky ČR. Jednalo se o Negativní prognózu, která je v ČR stále nejvíce využívána, a o novou metodu NoBlight. Pokusy proběhly v letech 2006 – 2010 na lokalitách Valečov a Havlíčkova Borová a v roce 2010 navíc na lokalitě Olešná. Pokusy prokázaly, že obě metody lze využít pro stanovení termínu prvé aplikace fungicidu proti plísni bramboru v podmínkách ČR. Kritické hodnoty jednotlivých metod byly přizpůsobeny stávajícím populacím plísně a náchylnosti odrůd k chorobě. Výsledky prokázaly, že je vždy nutno přihlédnout k okamžitému a předpokládanému vývoji počasí. Z výsledků pokusů vyplývá, že pokud již započalo epidemické šíření choroby, pak prognóza jejího dalšího vývoje ztrácí na významu, jelikož jsou danými metodami vyhodnocovány pouze povětrnostní podmínky, které již proběhly v kombinaci s aktuálními, a tudíž nezachycují stav podmínek, který teprve nastane.

brambory; plíseň bramboru; signalizace; prognóza; Negativní prognóza; NoBlight

Kontaktní adresa:
Ing. Petr DOLEŽAL, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 240, e-mail: dolezal@vubhb.cz

Reakce odrůd bramboru k pektinolytickým bakteriím  rodu Erwinia a Pseudomonas

KREJZAR, V. – PÁNKOVÁ, I. – KŮDELA, V. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P.
Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 43-52

Rezistence odrůd bramboru k měkkým hnilobám způsobovaným třemi pektinolytickými bakteriemi rodu Erwinia (= Pectobacterium, Dickeya) a dvěma pektinolytickými bakteriemi rodu Pseudomonas byla stanovena testováním plátků hlíz. Z celkového počtu 144 testovaných odrůd a novošlechtění byla k testovaným kmenům z rodu Erwinia rezistentní 1 odrůda (Krone) a vůči testovaným kmenům z rodu Pseudomonas bylo rezistentních 47 odrůd. Hladina rezistence 144 testovaných odrůd a novošlechtění byla vůči třem druhům rodu Erwinia hodnocena jako rezistentní (15 – 37 odrůd), slabě náchylná (13 – 73 odrůd), náchylná  (44 – 72 odrůd) a silně náchylná (4 – 59 odrůd). K druhu Pseudomonas viridiflava bylo ze 144 odrůd a novošlechtění 19 rezistentních, 94 slabě náchylných, 30 náchylných a pouze 1 velmi náchylné. K druhu P. marginalis pv. marginalis bylo ze 144 odrůd a novošlechtění 118 rezistentních, 26 slabě náchylných, žádná odrůda nebyla náchylná a velmi náchylná. V porovnání s výsledky získanými v předchozím roce se opět potvrdilo, že schopnost rozkládat pletiva hlíz bramboru je u P. marginalis pv. marginalis relativně nejnižší.

bakteriální měkké hniloby; Erwinia carotovora subsp. atroseptica; E. c. subsp. carotovora; E. chrysanthemi; Pseudomonas marginalis; P. viridiflava; rezistence; brambory

Kontaktní adresa:
Ing. Václav KREJZAR, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Drnovská 507, 161 06 Praha 6
tel.: +420 233 022 470, e-mail: krejzar@vurv.cz

Studium variability nekódujících oblastí mitochondriální DNA u vybraných genových zdrojů rodu Solanum

SEDLÁKOVÁ, V. – SEDLÁK, P. – DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 53-62

Ve srovnání s cpDNA je mtDNA méně studována z důvodu nižších frekvencí změn v sekvenci během evolučního vývoje. Kódující oblasti v mitochondriálním genomu jsou vysoce konzervativní mezi druhy i rody. Nicméně sekvence intronů a oblastí mezi geny jsou vysoce variabilní, protože neobsahují sekvence nezbytné pro funkci organel. Bylo zhodnoceno celkem 145 genotypů náležících k 16 druhům rodu Solanum. Analýzou markeru nad2/4/nad2/5 oblasti intergenového mezerníku mezi dvěma podjednotkami pro NADH dehydrogenázu nebyl detekován polymorfismus. Dále byly použity pár mt primerů atp9/atp9 podchycující oblast intronu pro ATPázovou podjednotku 9 a pár primerů rrn5/rrn18-1 podchycující intergenový mezerník oddělující geny pro 5S a 18S rRNA. Analýzou na horizontálním agarózovém gelu, metodou SSCP a DGGE nebyl detekován polymorfismus. Posledním použitým markerem byl cox1/cox1 podchycující oblast intronu mitochondriální cytochrom c oxidázové podjednotky 1. Restrikčním štěpením fragmentu enzymem Hinf1 byla detekována variabilita pouze u druhu S. mochiquense. Ze sekvenování fragmentu atp9/atp9 vyplývá, že tento intergenový mezerník vykazuje mezi druhy různých čeledí relativně nízkou variabilitu, z čehož lze usuzovat na vysokou míru konzervovanosti napříč rostlinnou říší. Získané výsledky potvrzují hypotézu, že mitochondriální DNA vykazuje obecně nízkou variabilitu.

mitochondriální DNA; Solanum; nekódující oblasti; SSCP; DGGE; sekvenování

Kontaktní adresa:
Ing. Vladimíra SEDLÁKOVÁ, Katedra genetiky a šlechtění, Fakulta Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: +420 224 382 563, e-mail: sedlakova@af.czu.cz

Morfologická charakteristika somatických hybridů S. pinnatisectum + s. tuberosum cv. Bintje

GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H.  
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 63-76

Morfologie a základní hospodářské znaky byly předmětem hodnocení u 31 somatických hybridů S. pinnatisectum + S. tuberosum cv. Bintje. Většina hybridních genotypů byla podobná kulturnímu rodiči, pouze u osmi byly pozorovány morfologické abnormality a nanismus. Iniciace kvetení byla zaznamenána u 84 % hybridů. Samičí fertilita byla testována prostřednictvím sexuální hybridizace – 172 květů bylo opylováno ve 12 kombinacích a bylo získáno 12 bobulí. Pouze SH 316 poskytl bobule se 117 nezralými semeny. Pro nízkou produkci pylu však kvetoucí hybridy mohou být použity v následném křížení pouze jako matky. Délka vegetační doby odpovídala planému rodiči. V nasazení a výnosu hlíz byly zaznamenány prokazatelné rozdíly mezi somatickými hybridy a jejich rodiči. Ačkoli u poloviny hodnocených hybridů bylo nasazení hlíz velmi dobré, žádný z nich nepřekonal kulturního rodiče. Výsledkem celé studie je výběr 21 perspektivních hybridů zařaditelných do šlechtitelského programu.

agronomické charakteristiky; fertilita; morfologie; Solanum; somatický hybrid 

Kontaktní adresa:
Ing. Marie GREPLOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 241, e-mail: greplova@vubhb.cz

Hodnocení rezistence k Phytophthora infestans u somatických hybridů S. pinnatisectum + s. tuberosum cv. Bintje

POLZEROVÁ, H. - GREPLOVÁ, M.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod 2010, 18: 77-84

Cílem této práce bylo zhodnotit rezistenci somatických hybridů a jejich rodičů k P. infestans. Byla potvrzena významná závislost rezistence na genotypu. Detailní statistické hodnocení určilo perspektivní somatické hybridy, u kterých stupeň růstu lézí byl podobný jako u S. pinnatisectum 8166. Tyto rezistentní genotypy reprezentovaly 35,5 % všech testovaných jedinců. Rozdíly v efektivnosti infekce naopak nebyly prokázány. Resistence byla závislá také na složení cytoplasmy a úrovni ploidie. Genotyp s typem cytoplasmy Wγ (S. pinnatisectum 8166) byl nejodolnější. Podobná situace byla zjištěna v případě úrovně ploidie, kdy opět diploidní S. pinnatisectum 8166 předčil tetraploidní a hexaploidní genotypy.

plíseň bramboru; test na Petriho misce; resistence; Solanum; somatický hybrid 

Kontaktní adresa:
Mgr. Hana POLZEROVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 241, e-mail: h.polzerova@vubhb.cz

Využití tkáňových kultur  pro eliminaci virové infekce bramboru

HORÁČKOVÁ, V. –  DĚDIČ, P. – FALTUS, M.
Vědecké práce –  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 85-96

V práci byla posuzována  efektivnost různých postupů aktivního ozdravování bramboru od  tří virů bramboru. Účinnost eliminace  viru svinutky bramboru (PLRV), viru Y bramboru (PVY) a viru S bramboru (PVS)  byla porovnávána  na vybraných izolátech těchto virů  udržovaných v kolekci izolátů in vitro. Použit odběr meristémů po  termoterapii in vitro a chemoterapie rostlin. Kontrolou ozdravování pomocí ELISA bylo  prokázáno, že pro eliminaci PVS je nejvhodnějším postupem chemoterapie in vitro pomocí virostatického preparátu Ribavirin. Izolace  vrcholových pupenů po termoterapii poskytla zdravé klony u  PVY a byly dosaženy určité  pozitivní výsledky též při použití Ribavirinu.  Naopak eliminace PLRV pomocí chemoterapie nebyla úspěšná, v případě termoterapie je třeba počítat s větší časovou náročností a často s  nutností opakovat ozdravovací proces. Je zřejmé, že k dosažení zcela bezvirových klonů bramboru je nutné aplikovat více metod a postupů založených na různých principech eliminace virů.

brambory; in vitro kultura; eliminace virů; izolace meristémů; termoterapie; chemoterapie

Kontaktní adresa:
Ing. Vendulka HORÁČKOVÁ, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 220, e-mail: horackova@vubhb.cz

Vliv podmínek vedení rostlin Solanum jasminoides na spolehlivost detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) pomocí  qRT-PCR

PTÁČEK, J. – DĚDIČ, P. – MERTELÍK, J. – KLOUDOVÁ, K.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 97-101

Byl sledován vliv vedení rostlin Solanum jasminoides v různých teplotních a světelných režimech na spolehlivost detekce PSTVd v rostlinách. Dlouhodobé vedení rostlin v různých teplotních a světelných podmínkách nemělo významný vliv na hodnoty Ct při testování pomocí qRT-PCR a spolehlivá detekce  PSTVd byla možná ve všech zkoušených podmínkách vedení infikovaných rostlin.

detekce; viroid; okrasné rostliny

Kontaktní adresa:
Ing. Petr DĚDIČ, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 58001 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 232, e-mail: dedic@vubhb.cz

Obsah amylózy a fosforu ve škrobu u odrůd brambor určených pro výrobu škrobu

ŠIMKOVÁ, D. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VOKÁL, B.  – BUCHER, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2010, 18: 103-112

Obsah amylózy a amylopektinu ovlivňuje nejen fyzikálně-chemické vlastnosti škrobu, ale má vliv i na průmyslové využití škrobu. Fosfor ovlivňuje funkční vlastnosti škrobu a bramborový škrob je znám vysokou hladinou esterů fosfátu. Práce se zabývá zhodnocením obsahů amylózy a fosforu ve škrobu ve vztahu k 20 odrůdám bramboru pěstovaných na 5 stanovištích v průběhu tří let (2005 – 2007). Laboratorním způsobem získaný škrob byl použit pro stanovení obsahu amylózy enzymatickou metodou (Megazyme) a obsahu fosforu  spektrofotometrickou metodou. 
Obsah amylózy se pro soubor sledovaných odrůd  v průměru tří let pohyboval v rozpětí 19,12  – 22,98 %. Obsah fosforu byl v rozmezí 595 – 947 mg/kg. Odrůda Amado měla nejnižší obsah amylózy (19,16 %) a současně nejvyšší obsah fosforu ze všech odrůd (947 mg/kg). Nejvyšší obsah amylózy dosáhla odrůda Orbit (22,98 %) s obsahem 657 mg/kg fosforu. Nejnižší obsah fosforu byl stanoven u odrůdy Ikar (595 mg/kg) s obsahem  amylózy 21,64 %. Ze statistického hodnocení vyplývá, že obsah amylózy byl vysoce významně ovlivňován odrůdou (F = 8,97**), stanovištěm (F = 8,62**) a nejvíce ročníkem (F = 12,29**).  Obdobně pro obsah fosforu se uplatnila  odrůda (F = 23,91**), stanoviště (F = 21,27**) a ročník (F = 53,98**). Mezi oběma hodnocenými parametry amylózou a fosforem byla testována závislost a zjištěna středně silná negativní korelace  (r = - 0,659).

brambory;  škrob;  amylóza; fosfor ve škrobu

Kontaktní adresa:
Ing. Dagmar ŠIMKOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 217, e-mail: simkova@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec