Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce 2012

Zkratka za názvem článku: (A) = článek publikován v angličtině

 • Hana Polzerová, Josef Patzak, Marie Greplová, Lukáš Kreuz, Jaroslava Domkářová
  Variabilita v populaci somatických hybridů Solanum bulbocastanum (+) S. tuberosum (A)
 • Hana Polzerová, Marie Greplová, Jaroslava Domkářová
  Předběžné zkušenosti s hybridizací u rodu Allium
 • Renata Švecová, Jiří Ptáček, Jaroslava Domkářová
  Využití molekulárních markerů u vybraných mezidruhových hybridů rodu Solanum
 • Renata Švecová, Hana Polzerová, Jaroslava Domkářová
  Testování rezistence k plísni bramboru (Phytophthora infestans) na Petriho misce u planého druhu bramboru Solanum acaule
 • Miloš Faltus, Petr Dědič, Vendulka Horáčková
  Účinnost metody kryoterapie na eliminaci vybraných virů bramboru
 • Petr Dědič, Tomáš Moravec, Noemi Čeřovská, Helena Plchová, Oldřich Navrátil
  Možnost navození transgenní rezistence bramboru proti viru svinutky bramboru (PLRV)
 • Jan Bárta, Veronika Bártová, Adéla Brabcová, Vendulka Horáčková
  Elektroforetické profily proteinů a isoenzymů hlíz u kulturních a planých druhů brambor (Solanum spp.)
 • Jaroslava Domkářová, Bohumil Vokál, Václav Čermák
  Závislost mezi obsahem škrobu v hlízách a stolní hodnotou vybraných odrůd bramboru
 • Jiří Diviš, Jan Kulík, Jan Bárta
  Projev aplikace listových hnojiv u vybraných odrůd brambor
 • Helena Kusá, Pavel Růžek, Pavel Kasal
  Vliv aplikace minerálních dusíkatých hnojiv do hrůbku na výnos hlíz a využití dusíku rostlinami bramboru
 • Petr Doležal, Ervín Hausvater, Jitka Dejmalová, Vladimíra Sedláková
  Účinnost chemických a biologických přípravků proti mandelince bramborové ((Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)) v letech 2010-2012 v České republice
 • Tomáš Litschmann, Petr Doležal, Ervín Hausvater
  Citlivostní analýza vybraných modelů na signalizaci plísně bramboru v podmínkách České republiky 
Variabilita v populaci somatických hybridů Solanum bulbocastanum (+) S. tuberosum (A)

Polzerová, H. – PATZAK, J. – Greplová, M. – KREUZ, L. – DOMKÁŘOVÁ, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod, 2012, 20: 9-20 

Variabilita mezi čtyřiceti somatickými hybridy [S. bulbocastanum Dun. (2n=2x=24; cytoplasmatický typ Wγ) + S. tuberosum (2n=2x=24; cytoplasmatický typ Tßγ)] byla posuzována z hlediska projevu fenotypu i genotypu (in vitro morfologie -vzhled rostlin, tvar listu, a vitalita; úroveň ploidie; analýza jaderné DNA - náhodně amplifikovaná polymorfní DNA, mikrosatelity; analýza mitochondriální a chloroplastové DNA).  Tetraploidní somatické hybridy nebyly zaznamenány v očekávané frekvenci, naopak převažovaly hexaploidní formy. U somatických hybridů byla na jaderné úrovni zaznamenána asymetrie. Úroveň ploidie ani genomové ztráty neměly vliv na morfologii in vitro, typ cytoplasmy měl vliv pouze na tvar listu. Chloroplasty segregovaly náhodně a kosegregace byla pozorována sporadicky. Naopak v případě mitochondrií byla koexistence parentálních typů zaznamenána ve všech případech. Somatické hybridy s typem cytoplasmy Tβγ byly vzhledem podobné in vitro rostlinám S. tuberosum, zatímco mezi hybridy s cytoplasmou Wβγ byly jak rostliny podobné kulturnímu rodiči, tak i rostliny s poruchou apikální dominance, které měly keříčkovitý vzhled. Variabilita mezi somatickými hybridy může být úspěšně rozlišena již v in vitro podmínkách, může být proto provedena preselekce perspektivních somatických hybridů pro následné zařazení do šlechtění.

chloroplasty; cytoplasmaticko-jaderné interakce; in vitro; mitochondrie; somatická hybridizace

Kontaktní adresa:
Mgr. Hana POLZEROVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 241, fax: +420 569 421 578,  e-mail: h.polzerova@vubhb.cz 

Předběžné zkušenosti s hybridizací u rodu Allium

POLZEROVÁ, H. – GREPLOVÁ, M. – Domkářová, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod, 2012, 20: 21-30 

U zástupců rodu Allium (A. ursinum, A. cyathophorum, A. flavum) byly ověřovány dvě metody hybridizace - kastrace květů s nanášením pylu štětečkem a technická izolace kastrovaného a nekastrovaného květenství. V článku je diskutována efektivnost a pracnost obou postupů křížení. Dále byla testována schopnost samosprašného opylení. Byly provedeny úvodní experimenty vnitrodruhové a mezidruhové hybridizace. 

A. cyathophorum; A. flavum; A. ursinum; A. victorialis; fertilita; klíčivost; křížení 

Kontaktní adresa:
Mgr. Hana POLZEROVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 241, fax: +420 569 421 578, e-mail: h.polzerova@vubhb.cz

Využití molekulárních markerů u vybraných mezidruhových hybridů rodu Solanum

ŠVECOVÁ, R.  – PTÁČEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 31-40 

Vybrané plané druhy rodu Solanum, které jsou dlouhodobě udržovány v genové bance VÚB Havlíčkův Brod a jsou nositeli řady odolností k biotickým a abiotickým faktorům, byly použity ke křížení klasickými šlechtitelskými postupy. Pro testování pomocí PCR metod bylo vybráno 90 hybridů od 23 kombinací, které vznikly recipročním křížením (planý druh x odrůda, dihaploid) a 19 rodičovských genotypů. Jednalo se o genotypy planých druhů:  S. acaule, S. berthaultii a S. demissum a odrůdy S. tuberosum: Žofie, Red Anna, Westamyl, Romanze, Krumlov, Ornella, z dihaploidů: genotyp 314. Vyhodnocení hybridnosti potomstva po mezidruhové hybridizaci bylo provedeno vizuálně pomocí morfologických znaků a metodou RAPD. Hybridnost byla zjištěna pouze u kříženců ze 4 kombinací křížení z celkem 23 kombinací křížení. Hybridní materiály budou uchovány a použity k dalším experimentům. 

křížení; plané druhy; metoda RAPD 

Kontaktní adresa:
Ing. Renata ŠVECOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 225, fax: +420 569 421 578, e-mail: svecova@vubhb.cz 

Testování rezistence k plísni bramboru  (Phytophthora infestans) na Petriho misce u planého druhu bramboru Solanum acaule

ŠVECOVÁ, R. – POLZEROVÁ, H. – DOMKÁŘOVÁ, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 41-48 

Planý druh Solanum acaule je dlouhodobě udržován v genové bance Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Je uchováván v kultuře in vitro v pěti genotypech. Všechny genotypy Solanum acaule byly převedeny z kultivace in vitro do skleníkových podmínek, po 8 týdnech byly odebrány vzorky v podobě dobře vyvinutých a zdravých listů. Testování bylo provedeno u genotypů S. acaule 00026, S. acaule 00238, S. acaule 00027, S. acaule 00029, S. acaule 00030 pomocí testu rezistence k Phytophthora infestans na Petriho misce (u rodu Solanum). Statistické hodnocení bylo provedeno analýzou rozptylu, tj. ANOVA a Tukeyovou metodou. Průměrné LGR hodnoty testovaných genotypů S. acaule se pohybovaly v rozmezí 0,68 až 1,66 a byly významně odolnější než kontrolní odrůda Valfi s průměrnou hodnotou LGR  5,45. Genotypy S. acaule se dle Tukeyova testu hodnotou LGR nelišily. Ve výsledku byl planý druh S. acaule vyhodnocen jako středně rezistentní k plísni bramboru (Phytophthora infestans). 

Solanum acaule; Phytophthora infestans; test; rezistence

Kontaktní adresa:
Ing. Renata ŠVECOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 225, fax: +420 469 421 578, e-mail: svecova@vubhb.cz  

Účinnost metody kryoterapie na eliminaci vybraných virů bramboru

Faltus, M. – Dědič, P. – Horáčková, V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 49-60 

Cílem této práce bylo stanovení účinnosti metody kryoterapie na eliminaci tří virů bramboru. Metoda kryoterapie byla aplikována u 21 vybraných genotypů bramboru, z nichž osm genotypů bylo infikováno virem svinutky bramboru (PLRV), čtyři virem Y bramboru (PVY) a devět virem S bramboru (PVS). In vitro rostliny byly nejprve otuženy pomocí osmoticky aktivních látek a po dehydrataci vzrostných vrcholů byly ponořeny do tekutého dusíku. Po 60 minutách byly rostliny vyjmuty z tekutého dusíku a vysazeny na regenerační medium. Po 2 týdnech byl hodnocen růst rostlin a po 8 týdnech jejich regenerace. Přítomnost virových patogenů byla hodnocena pomocí metody ELISA, předběžně u rostlinek in vitro a následně (v případě negativního výsledku) u rostlinek ze skleníku. Bylo prokázáno, že  kryoterapie byla účinná pro eliminaci virů PLRV a PVY, ale naprosto neúčinná u viru PVS. Průměrná účinnost ozdravení pomocí kryoterapie byla u viru PLRV 66 %, u viru PVY 65 %, ale u viru PVS nedošlo k ozdravení žádného genotypu. 

kryoprezervace; PLRV; PVS; PVY; ozdravování; Solanum tuberosum L; virus 

Kontaktní adresa:
Ing. Miloš FALTUS, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6
tel.: +420 233 022 362, fax: +420 233 022 286, e-mail: faltus@vurv.cz 

Možnost navození transgenní rezistence bramboru proti  viru svinutky bramboru (PLRV)

Dědič, P. – MORAVEC, T. –  ČEŘOVSKÁ, N. –  PLCHOVÁ, H. – NAVRÁTIL, O.
Vědecké práce  – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 61-70 

Z  ORF 2b (gen replikázy) sekvenovaného izolátu PLRV Oděskij byl amplifikován 1725 bp dlouhý fragment, amplikon byl naklonován do plazmidu pJet1.2 blunt (Fermentas),  použit pro konstrukci expresní kazety a mobilizován do agrobacteria C58. Pro přípravu transgenních rostlin byly vybrány  odrůdy Orbit a Red Anna s vyšší náchylností k PLRV a  schopností  regenerace  na selekčním  a diferenciačním médiu. Bylo připraveno a zkoušeno 8 transgenních linií z odrůdy Orbit (Orsvin 1-8) a 3 linie z odrůdy Red Anna (Rasvin 4, 6, 11).  K hodnocení rozdílů v  rezistenci byla zvolena metoda umělé inokulace skleníkových rostlin roubováním. Byly zkoušeny tři termíny inokulace a rovněž tři termíny detekce PLRV v poinokulačním období pomocí ELISA.  Z pozitivních výsledků testování vyplývá, že v transgenních  liniích extrémní rezistence navozena nebyla a zkoušení bylo dále zaměřeno na dílčí komponenty rezistence (rozdíly v rezistenci k infekci, multiplikaci a translokaci viru).  Zřetelné rozdíly v  multiplikaci a translokaci viru mezi většinou transgenních linií Orsvin i Rasvin a původními odrůdami Orbit a Red Anna byly pozorovány zvláště ve druhém termínu inokulace roubováním. U sekundárně infikovaných rostlin přesadby ve skleníku byla hodnocena koncentrace viru ve šťávě a symptomatická reakce. Původní odrůda Orbit vykazovala významně vyšší hodnoty absorbance v obou termínech zkoušení než všechny linie Orsvin (s výjimkou linie č. 7) a lze tak dovozovat nižší úroveň multiplikace viru v transformovaných liniích. Významné rozdíly byly pozorovány též v expresi vizuálních příznaků na počátku vegetace. Snížení koncentrace viru v sekundárně infikovaných liniích Rasvin bylo patrné zejména u linie 6 a 11, sekundárně infikované transformanty byly z hlediska vizuální reakce prakticky bezpříznakové. Výsledky u obou zkoušených odrůd indikují navození určitého stupně rezistence k PLRV dokumentované u většiny transgenních linií. 

virová replikáza: transgenní linie; inokulace roubem;  translokace a koncentrace viru 

Kontaktní adresa:
Ing. Petr DĚDIČ, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 232, e-mail: dedic@vubhb.cz 

Elektroforetické profily proteinů a isoenzymů hlíz  u kulturních a planých druhů brambor (Solanum spp.)

Bárta, J. – Bártová, V. – Brabcová, A. – Horáčková, V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský, Havlíčkův Brod, 2012, 20: 71-78 

Příspěvek byl zaměřen na hodnocení podobnostních vztahů mezi vybranými genotypy kulturních a planých druhů brambor pomocí elektroforetických profilů hlízových proteinů a isoenzymů esteráz a peroxidáz. Celkem bylo hodnoceno 20 genotypů od 15 druhů z rodu Solanum (10 planých druhů, 5 genotypů 4 netradičních kulturních druhů, 5 odrůd kulturního druhu S. tuberosum). Všechny tři systémy při zahrnutí všech pruhů v profilu vykázaly rozlišení jednotlivých genotypů (až na nerozlišení odrůd Russet Burbank a Westamyl u S. tuberosum pomocí esteráz) alespoň na úrovni odlišnosti 4 % a mohou tak být uplatněny pro jejich charakterizaci. Všechny tři systémy mohou také přispívat při studiu příbuzenských vztahů, ale pro detailní studium nejsou dostačující.

podobnost; brambor; elektroforéza; proteiny; esterázy; peroxidázy 

Kontaktní adresa:
doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Oddělení pěstování rostlin
Studentská 13, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 772 432,  e-mail: barta@zf.jcu.cz 

Závislost mezi obsahem škrobu v hlízách a stolní hodnotou vybraných odrůd bramboru

DOMKÁŘOVÁ, J. – VOKÁL, B. – ČERMÁK, V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20:  79-90 

Vyhodnocení závislosti mezi obsahem škrobu v hlízách a vybranými vlastnostmi vařených hlíz bylo provedeno na základě výsledků čtyřletých (2008–2011) polních pokusů se 71 odrůdami bramboru. Současně byla hodnocena závislost mezi obsahem škrobu a hladkostí slupky syrových hlíz. U vařených hlíz byla prostřednictvím devítibodové stupnice hodnocena konzistence, struktura, moučnatost, vlhkost, nedostatky v chuti, tmavnutí hlíz po uvaření, stabilita kvality a varný typ. Závislost byla hodnocena za celý zkoušený soubor odrůd, podle ranosti a varného typu. Z výsledků vyplývá, že obsah škrobu v hlízách se sice v průměru relativně rovnoměrně zvyšoval s prodlužující se délkou vegetační doby, ale pro některé odrůdy nebyla délka vegetační doby pro obsah škrobu rozhodující. Závislost mezi obsahem škrobu a ostatními sledovanými vlastnostmi, hodnocená prostřednictvím koeficientu korelace, byla při hodnocení celého sortimentu konzumních odrůd zaznamenána s výjimkou varného typu u všech hodnocených ukazatelů. V případě moučnatosti (r = 0,679**), struktury (r = 0,618**), tmavnutí hlíz po uvaření (r = 0,347**) a nedostatků v chuti (r = 0,296 *) se jednalo o přímou závislost. U ostatních ukazatelů, tj. u vlhkosti (r = -0,601**), stability kvality (r = -0,327**), konzistence (r = -0,268*) včetně hladkosti slupky (r = -0,456**), byla tendence opačná. Tendence zjištěná za celý soubor, neplatila vždy pro skupiny odrůd s rozdílnou délkou vegetační doby, resp. s odlišným varným typem. Skutečnost, že nebyla prokázána závislost mezi obsahem škrobu v hlízách a varným typem potvrdila, že z obsahu škrobu se nedá přímo určit varný typ, resp. očekávaná úroveň stolní hodnoty. Výsledky prokázaly, že úroveň jednotlivých hodnocených ukazatelů ovlivňujících stolní hodnotu souvisí především s vlastnostmi jednotlivých odrůd. Nelze však opomenout vliv průběhu počasí, půdních i pěstitelských podmínek, který se může v jednotlivých letech projevit až změnou deklarovaného varného typu. 

odrůdy Solanum tuberosum; obsah škrobu; stolní hodnota; varný typ 

Kontaktní adresa:
Ing. Jaroslava DOMKÁŘOVÁ, Ph.D., MBA, LL.M., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 227, e-mail: domkarova@vubhb.cz  

Projev aplikace listových hnojiv u vybraných odrůd brambor

DIVIŠ, J. – KULÍK, J. – BÁRTA, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 91-100 

V roce 2011 byl v nadmořské výšce 380 m založen pokus, kde byl hodnocen účinek aplikace  roztoku močoviny a listových hnojiv Lignohumát a Ligno SUPER NPK u odrůd brambor s rozdílnou délkou vegetační doby – Magda (VR), Adéla (R), Laura (PR), Satina (PR) a Bionta (P). Hodnocen byl výnos hlíz, podíl hlíz nad 40 mm, průměrná hmotnost hlíz nad 40 mm a obsah škrobu.  Všechny zvolené odrůdy na aplikaci roztoku močoviny reagovaly zvýšeným výnosem. Zvýšený výnos hlíz po aplikaci listového hnojiva Lignohumát byl zaznamenán u odrůd Adéla, Laura a Bionta. Aplikace listového hnojiva Ligno SUPER NPK zvýšila výnos hlíz u odrůd Adéla, Laura a Bionta. Rozdíly ve výnosu hlíz mezi variantami aplikace listových hnojiv byly statisticky neprůkazné. Zvýšený podíl hlíz nad 40 mm po aplikaci močoviny byl zaznamenán u odrůd Adéla, Satina a Bionta, po aplikaci listového hnojiva Lignohumát u odrůd Adéla, Laura a Bionta a po aplikaci Ligno SUPER NPK u odrůd Magda, Adéla a Bionta. Nebyla prokázána statistická průkaznost vlivu aplikace listových hnojiv na podíl hlíz nad 40 mm.  Průměrná hmotnost hlíz nad 40 mm se zvýšila po aplikaci roztoku močoviny u odrůd Magda, Adéla, Laura, po aplikaci listového hnojiva Lignohumát u odrůd Adéla, Laura, Satina a po aplikaci Ligno SUPER NPK u odrůd Magda, Laura, Satina. Vyšší obsah škrobu u všech listových aplikací byl zaznamenán pouze u odrůdy Laura. U ostatních odrůd byl nejvyšší obsah škrobu zjištěn u kontroly. Rozdíly u obsahu škrobu nebyly statisticky průkazné. I když nebyla prokázána statistická průkaznost vlivu aplikace listových hnojiv na sledované parametry, výsledky prokázaly, že aplikace listových hnojiv patří do technologie pěstování brambor. 

brambory; listová hnojiva; výnos hlíz; hmotnost hlíz; obsah škrobu 

Kontaktní adresa:
doc. Ing. Jiří DIVIŠ, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studentská 13, 370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 772 444, e-mail: divis@zf.jcu.cz 

Vliv aplikace minerálních dusíkatých hnojiv do hrůbku na výnos hlíz a využití dusíku rostlinami brambor

KUSÁ, H.  – RŮŽEK, P. – KASAL, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 101-112 

V letech 2008-2011 byla na stanovišti ve Valečově ověřována v maloparcelkovém polním pokusu lokální aplikace různých N-hnojiv k bramborám pěstovaným v technologii odkameňování. Hnojiva obohacená izotopem 15N (síran amonný =  SA, močovina s inhibitorem nitrifikace = MOn, močovina s inhibitorem ureasy = MOu) byla ručně aplikována v kapalné formě do hrůbku po obou stranách hlíz. U hnojiv MOn a MOu byly založeny také varianty s upraveným hrůbkem  (vsakovací žlábek na vrcholu) za účelem zadržení většího množství srážkové vody  v hrůbku. Dosažené výsledky byly významně ovlivněny povětrnostními podmínkami ročníku. Nejvyšší průměrné výnosy hlíz a odběry dusíku rostlinami u hnojených variant (73 t.ha-1 a 207 kg N.ha-1) byly zjištěny ve vlhkém roce 2011 a nejnižší (41 t.ha-1 a 161 kg N.ha-1) v roce 2008. Využití dusíku z minerálních hnojiv rostlinami se pohybovalo od 42 % (2008) do 70 % (2011). Vsakovací žlábek na vrcholu hrůbku se významně projevil jen v sušším roce 2008, kdy došlo ve srovnání s klasickým hrůbkem k významnému zvýšení využití N rostlinami  u hnojiva MOu z 33 % na 44 % a u MOn z 40 % na 48 %.           

lokální aplikace minerálních hnojiv; 15N; inhibitor nitrifikace; inhibitor ureasy; využití dusíku; výnos hlíz brambor 

Kontaktní adresa:
Ing. Helena KUSÁ, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 166 06 Praha 6
tel.: +420 233 022 266, e-mail: kusa@vurv.cz 

Účinnost chemických a biologických přípravků proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)) v letech 2010–2012 v České republice

DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – DEJMALOVÁ, J. – SEDLÁKOVÁ, V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 113-132 

Pokusy v letech 2010–2012 prokázaly vysokou účinnost přípravků ze skupiny neonikotinoidů (Actara 25 WG, Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP, Monceren G) i přípravku na bázi spinosadu (SpinTor). Jejich účinnost se blížila nebo rovnala 100 %. V těchto letech nebyla potvrzena v lokalitě pokusů (jižní Morava, Žabčice) snížená účinnost přípravku Mospilan 20 SP, která se projevila v letech 2007–2009. V roce 2010 byla prokázána snížená účinnost přípravku Monceren G vlivem silného déletrvajícího zamokření pozemku, kdy krátce po výsadbě došlo ke smyvu a naředění mořidla na sadbových hlízách. Botanický insekticid Neem Azal T/S (účinná látka azadirachtin A) prokázal postupně narůstající účinnost a potvrdil spolehlivý mechanismus účinku. U přípravku Novodor FC na bázi Bacillus thuringiensis var. tenebrionis bylo prokázáno postupné snižování účinku a v roce 2012 jeho deaktivace pravděpodobně intenzivním slunečním zářením. 

mandelinka bramborová; účinnost insekticidů; neonikotinoidy; azadirachtin; Bacillus thuringiensis var. tenebrionis; rezistentní populace

Kontaktní adresa:
Ing. Petr DOLEŽAL, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 240, e-mail: dolezal@vubhb.cz 

Citlivostní analýza vybraných modelů na signalizaci plísně bramboru v podmínkách České republiky

LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2012, 20: 133-142 

V předloženém příspěvku je provedena citlivostní analýza dvou modelů na signalizaci plísně bramboru na základě dat z let 2011 a 2012 pro lokalitu Lípa u Havlíčkova Brodu s ohledem na případnou nepřesnost v měření vlhkosti vzduchu. Ukazuje se, že v případě modelu negativní prognózy se změna v hodnotách naměřených vlhkostí projevuje jako plynulá systematická chyba, přičemž velikost odchylky v předpovídaném datu u hodnoty 150 dosahuje 1–2 dny na změnu vlhkosti o 1 %. U modelu NoBlight jsou v případě déletrvajících vlhkých period (rok 2011) změny menší a projevují se především při záporných odchylkách v naměřených vlhkostech. Avšak za situací, kdy převažují kratší období s vysokými vlhkostmi vzduchu (rok 2012), jsou tyto rozdíly výraznější, přičemž opět větší v případě, kdy snímač naměří nižší hodnoty než skutečné. Je proto nezbytné provádět u automatických meteorologických stanic kontrolní ověřování snímačů vlhkostí vzduchu před každou sezónou pomocí jednoduchého kalibračního přípravku.

plíseň bramboru; signalizační metody; vlhkost vzduchu 

Kontaktní adresa:
RNDr. Tomáš LITSCHMANN, Ph.D., AMET, Velké Bílovice
Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice
tel.: +420 519 346 252, e-mail: amet@email.cz 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec