Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce 2019

 • Úvodní hodnocení somatických hybridů Solanum pinnatisectum + Solanum tuberosum cv. Keřkovské rohlíčky z hlediska morfologie a odolnosti k Phytophthora infestans (A)
  Marie Greplová, Jiří Ptáček, Anna Doležalová, Romana Sedmíková, Jaroslava Domkářová
 • Využití metod genotypování nové generace pro bramborářskou praxi
  Jiří Ptáček, Jan Šafář, Viktor Kopačka, Renata Švecová, Jaroslava Domkářová, Miroslava Čeplová, Alena Krpálková
 • Molekulární probing genomu viru S bramboru  (A)
  Jiří Ptáček, Jaroslav Matoušek, Renata Švecová, Jaroslava Domkářová
 • Vznik a vývoj nových genotypů s využitím MAS (marker assisted selection)
  Renata Švecová, Jiří Ptáček, Jaroslava Domkářová
 • Výskyt stříbřitosti slupky bramboru (Helminthosporium solani) na hlízách v půdě a v průběhu skladování v letech 2017-2018
  Ervín Hausvater, Petr Doležal, Petra Baštová, Vladimíra Sedláková, David Hájek

Úvodní hodnocení somatických hybridů Solanum pinnatisectum + Solanum tuberosum cv. Keřkovské rohlíčky z hlediska morfologie a odolnosti k Phytophthora infestans (A)

GREPLOVÁ, M. – PTÁČEK, J. – DOLEŽALOVÁ, A. – SEDMÍKOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2019, 25: 9–22

Mezidruhové somatické hybridy planého druhu S. pinnatisectum PI320342 (2n = 2x = 24, 1EBN) a regionální odrůdy S. tuberosum Keřkovské rohlíčky (2n = 4x = 48, 4EBN) byly hodnoceny z hlediska schopnosti aklimatizace do ex vitro podmínek, tuberizace a rezistence k Phytophthora infestans (PI) v in vitro testu. Zasažení listové plochy bylo hodnoceno procentíčky a vyjádřeno jako AUDPC. Všechny somatické hybridy byly hexaploidní (2n = 6x = 72), schopné aklimatizace a tvořily hlízy. In vitro test rezistence k PI ukázal vysokou odolnost u planých druhů a citlivost u kulturního rodiče. Somatické hybridy měly tuto úroveň na škále mezi rodičovskými genotypy: jeden vykázal vysokou odolnost, naopak dva silnou náchylnost, zbývající pak měly intermediální úroveň rezistence. Ukazuje se, že somatické hybridy mají potenciál jako šlechtitelský materiál.

elektrofúze; rezistence; P. infestans; brambor; šlechtění; EBN; AUDPC

Kontaktní adresa:
Ing. Marie GREPLOVÁ, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 239, e-mail: greplova@vubhb.cz

Využití metod genotypování nové generace pro bramborářskou praxi

PTÁČEK, J. – ŠAFÁŘ, J. – KOPAČKA, V. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ČEPLOVÁ, M. – KRPÁLKOVÁ, A.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2019, 25: 23-28

V rámci platformy NCKTN01000062 „Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin“ koordinujeme ve VÚB Havlíčkův Brod Dílčí projekt TN01000062/04 – Brambory ve spolupráci s ÚEBAV ČR, v.v.i. a VESA Velhartice, a.s.
Řešení tohoto unikátního projektu započalo v roce 2019 a zde prezentujeme doposud dosažené výsledky.

DNA; DArT; genotypování; brambor

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:
RNDr. Jiří PTÁČEK, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 244, e-mail: ptacek@vubhb.cz

Molekulární probing genomu viru S bramboru (A)

PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2019, 25: 29-38

Byly klonovány a sekvenovány kompletní genomy tří izolátů viru S bramboru (PVS). Kompletní sekvence PVS genomu umožnila vyvinout imunovazebnou RT-PCR metodu testování PVS genomu. Pomocí tohoto systému byla prokázána variabilita sekvence 11 genomových zón u 34 PVS izolátů včetně 15 variant PVS-CS, které způsobily systémovou infekci na Chenopodium quinoa. Byla zjištěna široká variabilita mezi PVS izoláty a různými sekvenčními variantami.
Izoláty PVS (PVS-CS) odpovídající knihovny cDNA byly testovány pro sekvenční varianty. Genomové testování naznačilo, že analyzované izoláty PVS-CS se nacházejí v blízkosti běžných evropských izolátů běžného kmene PVS (PVS-O), ale vzdálené od původního andského kmene PVS (PVS-A).

sekvence genomu; virus S bramboru; RT-PCR; Solanum tuberosum L.; analýza virového genomu

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:
RNDr. Jiří PTÁČEK, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 244, e-mail: ptacek@vubhb.cz

Vznik a vývoj nových genotypů s využitím MAS (marker assisted selection)

ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2019, 25: 39-50

Podařilo se získat charakterizované hybridní materiály s využitím planých druhů rodu Solanum, které mají velké množství genetické diverzity pro hospodářsky významné znaky (odolnost k plísni bramboru, stolní hodnota). Tyto materiály budou použity v příštím roce opět k testování na vybrané vlastnosti, k morfologickému hodnocení a k dalšímu zpětnému křížení. Perspektivní materiály budou po ustálení daných vlastností převedeny do genové banky Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě.

planý druh; RAPD

Kontaktní adresa:
Ing. Renata ŠVECOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 225, e-mail: svecova@vubhb.cz

Výskyt stříbřitosti slupky bramboru (Helminthosporium solani) na hlízách v půdě a v průběhu skladování

HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – HÁJEK, D. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2019, 25: 53-66

Napadení hlíz stříbřitostí slupky bramboru bylo sledováno u několika odrůd v přesných polních pokusech v souvislosti s termínem sklizně v letech 2017-2018 a dále v průběhu skladování ve skladovací sezóně 2018/2019 ve dvou skladech. Počet napadených hlíz a intenzita napadení hlíz stříbřitostí slupky se průkazně zvyšovaly s pozdějším termínem sklizně. Rovněž docházelo k nárůstu stříbřitosti slupky během skladovacího období. Tento trend byl jednoznačný v obou pokusných ročnících a u všech odrůd. Vzhledem k tomu, že stříbřitost slupky je významnou chorobou negativně ovlivňující vnější kvalitu konzumních hlíz a přímá ochrana fungicidy není aktuálně reálná, může být zvolený termín sklizně významným preventivním opatřením proti tomuto škodlivému činiteli

stříbřitost slupky bramboru; napadení hlíz; termín sklizně; skladování 

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:
Ing. Ervín HAUSVATER, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 237, e-mail: hausvater@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec